Educaţie şcolară - Parteneriate strategice

Ce tipuri de proiecte se pot depune?

 

Proiectele de parteneriat strategic în domeniul școlar îşi propun să sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce (peer learning) şi schimbului de experienţă la nivel european.

În funcție de obiectivele și componența parteneriatului strategic, proiectele pot fi de două tipuri: 

Proiectele pentru susţinerea inovării

(cu produse intelectuale) își propun să dezvolte rezultate inovatoare și/sau să ofere o diseminare și exploatare structurată asupra produselor intelectuale inovatoare deja existente. 

Proiectele pentru susţinerea schimbului de bune practici

(fără produse intelectuale) se axează pe procesul de învățare și pe activități în sine. Acest tip de proiecte oferă posibilitatea organizațiilor implicate să lucreze la nivel transnațional, împărtășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând de asemenea rezultate tangibile. În cadrul proiectelor pentru susţinerea schimbului de bune practici s-a creat un format specific: Parteneriatele de schimb interşcolar. 

 

Buget şi termen limită

Bugetul în România alocat în 2018 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educaţiei școlare este de 10 551 533 euro. Mai multe detalii în ceea ce priveşte bugetul pentru toate acţiunile şi sectoarele sunt disponibile în secțiunea Buget.

Termenul limită pentru depunerea online a formularului de candidatură în anul 2018 este 21 martie, ora 13.00 (ora României). Mai multe detalii cu privire la toate termenele limită (atât pentru acţiuni finanţate la nivel naţional, dar şi pentru cele centralizate) găsiţi în secțiunea Termene limită.

 

Ce formulare de candidatură folosim?

Toate formularele şi documentele de suport necesare pentru depunerea candidaturii (inclusiv ghiduri tehnice şi cu sfaturi utile pentru completarea formularelor) sunt disponibile în secţiunea dedicată: Candidatură.

Formularul de candidatură pentru proiecte de parteneriat strategic şcolar (KA201)

Pe acest formular se pot depune atât proiecte pentru susţinerea schimbului de bune practici, cât şi proiecte pentru susţinerea inovării (tipul de proiect se selectează în formularul de candidatură).

Organizaţii eligibile să depună astfel de proiecte: şcoli, instituţii/organizaţii care desfăşoară activităţi ȋn domeniul şcolar, cât și alte tipuri de organizații (instituţii de ȋnvăţămȃnt universitar, autorităţi locale sau regionale cu rol ȋn educaţie, institute de cercetare, CCD-uri, ONG-uri etc).

În cazul aprobării proiectului de parteneriat strategic şcolar, contractul de finanţare se va încheia între Agenţia Naţională din România şi organizaţia care trimite candidatura.

Formularul de candidatură pentru parteneriate de schimb interşcolar (KA229)

Dacă se utilizează formularul de candidatură ,,Parteneriate de schimb interşcolar” se poate solicita finanţare doar pentru proiecte pentru susţinerea schimbului de bune practici. 

Pentru parteneriatele de schimb interşcolar sunt eligibile toate instituțiile de învățământ preuniversitar publice şi private: grădiniţe, școli gimnaziale, școli speciale, școli de muzică, licee, colegii naționale/tehnice, școli profesionale, licee tehnologice și școli postliceale. De asemenea, sunt eligibile să solicite finanțare cluburile și palatele copiilor, cluburile sportive școlare și centrele de excelență.

Parteneriatele de schimb interşcolar pot solicita finanţare pentru managementul şi implementarea proiectului, pentru activităţi transnaţionale de învăţare/predare/formare, sprijin pentru nevoi speciale, costuri excepţionale şi nu pot solicita finanţare pentru produse intelectuale, evenimente de multiplicare şi reuniuni transnaţionale.

În cazul aprobării proiectului, fiecare şcoală parteneră va încheia un contract de finanţare cu Agenţia Naţională din ţara sa.

Doar pentru şcolile implicate în Parteneriate de schimb interşcolar:
Aici puteţi găsi o listă a şcolilor din România care sunt eligibile să se implice în Proiecte doar între şcoli. Această listă are doar rol consultativ (precizăm că aceasta nu este o listă exhaustivă). În cazul în care aveţi deja un partener/ o şcoală care nu se regăseşte pe această listă, vă rugăm să contactaţi AN din România pentru mai multe informaţii.

Only for partners, under KA2 strategic partnerships, for School Exchange Partnerships:
You can find here a list with schools from Romania, eligible as partner under this action. This is a list for consultation purposes, but keep in mind that this isn’t an exhaustive list. If you have already a partner, or another school which isn’t listed below, please contact the Romanian NA for further information.

Care este modalitatea de trimitere a candidaturii?

Formularul de candidatură se trimite online doar de către coordonatorul european în numele parteneriatului. Vă rugăm să vă asiguraţi că folosiţi formularul de candidatură corespunzător tipului de proiect pentru care doriţi să aplicaţi şi cel adecvat rundei de selecţie 2018. Atât formularele cât şi celelalte documente ncesare pentru candidatură sunt disponibile în secțiunea dedicată: Candidatură.

Documentele pe care coordonatorul trebuie să le ȋncarce ȋn formularul de candidatură ȋnainte de a-l transmite online sunt următoarele:

 • declaraţia de onoare a reprezentantului legal al instituţiei coordonatoare a proiectului la nivel european. (ATENŢIE! Această declaraţie se va scana în întregime, nu doar pagina cu semnătura şi ştampila!)
 • tabelul de activităţi (Atenţie! Tabelul de activităţi nu este necesar în cazul parteneriatelor de schimb interşcolar dat fiind faptul că în formularul de candidatură aferent acestei acţiuni există o secţiune Timetable a cărei completare este obligatorie);
 • scrisorile de mandat completate şi semnate de fiecare partener ȋn parte. (ATENŢIE! documentul va fi completat integral, fără nicio modificare a conţinutului standard). Scrisoarea de mandat este necesară doar ȋn cazul parteneriatelor strategice acţiunea KA201.

În cazul în care organizaţiile candidate nu sunt instituţii publice vă rugăm să consultaţi prevederile Apelului Național la Propuneri de Proiecte 2018 art 2.4 şi Partea C a Ghidului Programului Erasmus+ (disponibile în secțiunea Candidatură).

 

Ce tipuri de activități se pot realiza?

Parteneriatele strategice în domeniul școlar reprezintă o variantă flexibilă de cooperare între parteneri din ţări diferite. Activităţile propuse în cadrul proiectelor trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite la nivelul Programului Erasmus + pentru domeniul școlar şi pot include o varietate din cele prezentate mai jos.

Dezvoltarea, testarea, adaptarea și adoptarea/punerea în aplicare de practici inovatoare privind:

 • noi programe de învățământ, cursuri, materiale și instrumente de învățare;
 • metodologii și abordări pedagogice de predare și învățare, în special cele care furnizează competențe cheie și competențe de bază, competențe lingvistice și axarea pe utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor;
 • noi forme de programe de formare practică și studiul unor cazuri reale din afaceri și industrie;
 • noi forme de învățare și de furnizare a educației și formării profesionale, în special utilizarea strategică a învățării deschise și flexibile, mobilitate virtuală, resurse educaționale deschise și o mai bună exploatare a potențialului tehnologiei informației și comunicațiilor;
 • metode și instrumente de orientare, consiliere și pregătire;
 • instrumente și metode pentru profesionalizarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, a formatorilor și a altor categorii de personal, cu un accent deosebit pe educația inițială îmbunătățită și pe formarea continuă a cadrelor didactice;
 • gestionarea și conducerea instituțiilor de educație și formare;
 • activități de informare între organizațiile din diferite sectoare ale educației, formării și tineretului;
 • cooperare strategică între furnizorii de învățare, pe de o parte, și autoritățile locale/regionale, pe de altă parte.

Schimbul de experiență și bune practici, desfășurarea de activități de învățare reciprocă și ateliere de lucru;

Efectuarea de cercetare comună, sondaje, studii și analize;

Facilitarea recunoașterii și certificării aptitudinilor și competențelor la nivel național prin corelarea lor cu cadrele europene și naționale de calificare și cu ajutorul instrumentelor de validare ale UE.

Activități transnaţionale de învățare, predare, formare 

Parteneriatele strategice pe domeniul şcolar pot organiza, de asemenea, activități transnaţionale de învățare, predare, formare pentru elevii, profesorii şi personalul instituţiilor implicate în măsura în care acestea aduc o valoare adăugată în realizarea obiectivelor proiectului:

 • mobilitate mixtă a elevilor - rezultată în urma combinării unei perioade de mobilitate fizică (de la 5 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie) cu o perioadă de mobilitate virtuală. Această activitate transnaţională de învăţare poate fi finanţată numai prin proiectele KA201. Mai multe detalii găsiți la pagina 293 din Ghidul Programului Erasmus+ (disponibil în secțiunea Candidatură)
 • schimburi de grupuri de elevi pe termen scurt – de la 3 zile la 2 luni (excluzând zilele de călătorie). Aceste activități se desfășoară între școlile participante la același proiect de parteneriat strategic, vor fi integrate în curriculum și vor contribui la atingerea unor obiective de învățare bine definite. Mai multe detalii găsiți la pagina 294 din Ghidul Programului Erasmus+
 • mobilităţi de studiu ale elevilor pe termen lung (2-12 luni). Aceste activități permit elevilor în vârstă de cel puțin 14 ani dintr-o instituție participantă în cadrul unui parteneriat strategic să învețe într-una din școlile partenere din străinătate implicate în același proiect. Mai multe detalii găsiți la pagina 294 din Ghidul Programului Erasmus+
 • evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt – de la 3 zile la 2 luni (excluzând zilele de călătorie). Aceste activităţi permit organizațiilor participante la parteneriatul strategic să organizeze evenimente de formare de scurtă durată pentru educația și formarea personalului legate de tema sau domeniul de aplicare a proiectului. Mai multe detalii găsiți la pagina 295 din Ghidul Programului Erasmus+
 • misiuni de predare pe termen lung (2-12 luni). Această activitate permite profesorilor dintr-o instituție participantă în cadrul unui parteneriat strategic să predea în domeniul de specialitate într-o altă instituţie parteneră în proiect. Mai multe detalii găsiți la pagina 295 din Ghidul Programului Erasmus+.

Care este structura unui parteneriat?

Un parteneriat strategic este transnațional și implică minimum trei organizații din trei țări diferite participante la Program. În cadrul acestor tipuri de proiecte pot fi implicate şi organizaţii din ţările partenere (doar în calitate de parteneri) numai dacă participarea acestora aduce o valoare adăugată esenţială proiectului. În cazul în care valoarea adăugată nu se demonstrează în formularul de candidatură, proiectul va fi considerat respins.

Parteneriatele de schimb interşcolar pot implica minimum două şcoli din cel puțin două țări participante la Program şi maximum şase şcoli. Aceste parteneriate pot include numai școli din țările participante la Program.

Toţi partenerii trebuie să deţină un cod PIC până la data depunerii candidaturii. Mai multe detalii privind Codul de Identificare PIC se găsesc în secțiunea dedicată de pe site AICI

 

Cine poate depune candidatura?

Instituţii/organizaţii care sunt implicate în activităţi ȋn domeniul şcolar (şcoli, instituţii de ȋnvăţămȃnt universitar, autorităţi locale sau regionale cu rol ȋn educaţie, institute de cercetare, CCD-uri, ONG-uri, etc), conform Ghidului Programului Erasmus+ secțiunea Parteneriate strategice. Precizări referitoare la școlile din România eligibile și la autoritățile locale/regionale cu rol în educație sunt publicate în Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2017 (disponibil în secțiunea Candidatură).

Pentru căutarea de școli partenere pot fi utilizate următoarele instrumente:
-    eTwinning
-    School Education Gateway (SEG) disponibil în limba engleză și în limba română

 

Care este durata unui proiect?

Parteneriatele strategice pot avea o durată cuprinsă ȋntre 12 şi 36 de luni (Observaţie: Parteneriatele de schimb interşcolar pot avea o durată mai mare de 24 luni şi maximum 36 luni doar dacă sunt planificate mobilităţi de studiu ale elevilor pe termen lung).

Data de începere a proiectelor depuse la termenul limită din 21.03.2018 poate fi cuprinsă între 1.09-31.12.2018, iar data de finalizare a proiectului poate fi cel mai târziu 31.08.2021. 

 

________________________________

Lista candidaturilor primite la termenul de 23 martie 2018- DECLARATE INELIGIBILE pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educație școlară, proiecte de schimb interșcolar (data publicării 14 mai 2018)

Lista candidaturilor primite la termenul de 21 martie 2018- DECLARATE INELIGIBILE pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educație școlară (data publicării 14 mai 2018)

Lista candidaturilor primite la termenul de 21 martie, respectiv 23 martie 2018 pentru:
- proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației școlare
(data publicării 4 aprilie 2018)
proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației școlare, proiecte de schimb interșcolar (data publicării 19 aprilie 2018)

Documente şi informaţii utile 2017

Lista candidaturilor primite la termenul de 29 martie 2017- DECLARATE NEELIGIBILE pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educație școlară (data publicării 26 mai 2017)
Lista candidaturilor primite
la termenul de 29 martie 2017 pentru:
- proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației școlare
- proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației școlare, parteneriate doar între școli

Documente şi informaţii utile 2016

Lista candidaturilor primite la termenul de 31 martie 2016 pentru:
- proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației școlare
- proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației școlare, parteneriate doar între școli

Lista candidaturilor ineligibile primite la termenul limita de 31 martie 2016 pentru educaţie şcolară, formare profesională, învăţământ superior, educaţia adulţilor, educaţie şcolară - proiecte doar între şcoli.

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru proiectele finanțate în anul 2016 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:

Proiecte de Parteneriate în domeniul Educaţie Şcolară:

Contract - Condiții speciale: Beneficiari Multipli
Contract - Condiții generale: Beneficiari Multipli
Anexa III – Reguli financiare și contractuale:Beneficiari Multipli

Anexa IV – Rate aplicabile

Proiecte de Parteneriate în domeniul Educaţie Şcolară parteneriate doar între şcoli:

Contract - Condiții speciale: Beneficiar Unic
Contract - Condiții generale: Beneficiar Unic
Anexa III – Reguli financiare și contractuale: Beneficiar Unic

Anexa IV – Rate aplicabile

Documente şi informaţii utile 2015

Contract

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru proiectele finanțate în anul 2015 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:
Contract - Condiții speciale: Beneficiar UnicBeneficiari Multipli
Contract - Condiții generale: Beneficiar UnicBeneficiari Multipli
Anexa III – Reguli financiare și contractualeBeneficiar UnicBeneficiari Multipli

Raport intermediar

 

Rezultate:
proiecte de parteneriat strategic pentru educație școlară 
la termenul de 31 martie 2015 (listă comună - doar propunerile depuse la AN România)
- lista cu instituțiile coordonatoare și partenere din România implicate în parteneriate doar între școli (parteneriate strategice Erasmus+ în domeniul școlar) aprobate la nivel european în toate agențiile naționale.

Lista candidaturilor primite la termenul de 31 martie 2015 pentru:
- proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației școlare
- proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației școlare, parteneriate doar între școli

Ghidul Programului 2015 (în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de parteneriat strategic)

- în limba engleză (paginile 104 - 122, 274 - 286)
- în limba română (atenție, în cazul în care există discrepanțe între cele două versiuni, va prevala conținutul celei din limba engleză).

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2015

Formularele de candidatură 
• Domeniul şcolar (versiunea actualizată 2.06). Pentru cei care au utilizat versiunea 2.05 este nevoie să completeze o anexă disponibilă AICI (vezi detalii în știrea disponibilă AICI)
• Domeniul şcolar, parteneriate doar între şcoli
Ghidul de completare a formularelor de candidatură Erasmus+ pentru anul 2015
Model pentru "Scrisoarea de mandat" pentru proiectele depuse la runda 31 martie 2015 (educaţia adulţilor, educaţie şcolară, învăţământ universitar şi formare profesională).
Model de tabel pentru activități în proiecte de parteneriat strategic.
Calculator automat pentru distanțe

Pentru căutare de parteneri (în special pentru domeniul școlar) - portalul european pentru educație școlară: School Education Gateway (SEG) în limba engleză și în română

Do’s and Don’ts pentru parteneriate strategice - document în limba engleză realizat în comun de mai multe Agenţii Naţionale din ţările Programului, cuprinzând un set de îndrumari privind conţinutul aplicaţiilor de parteneriat strategic în domeniul universitar. Multe dintre informațiile oferite au însă caracter general și pot fi utile pentru toate sectoarele. Documentul nu înlocuieşte în nicio privinţă documentele oficiale publicate de către Comisia Europeană, iar conţinutul reprezintă exclusiv opinia autorilor.

Toate documentele relevante pentru anul 2015 la toate acțiunile sunt disponibile AICI.

Materialul video înregistrat în timpul webinarulului dedicat proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+ pentru educație școlară din data de 10 martie 2015. Toate webinarele la toate acțiunile sunt disponibile în secțiunea dedicată AICI.

 

Documente şi informaţii utile 2014

Contract

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru anul 2014 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare pentru:

Documente de suport pentru organizațiile beneficiare (cu proiecte în derulare)

 

Model scrisoare de solicitare a unui amendament
Model fișă de buget pentru solicitare a unui amendament 
(Budget Amendment Request)

Formular raport intermediar

Ghid de utilizare pentru beneficiari MobilityTool+
Dicționar MobilityTool+

Liste selecție

Rezultatele selecție proiecte de parteneriat strategic depuse la termenul 30 aprilie 2014 la AN România:
   - parteneriate în domeniul școlar (parteneriate în care sunt implicate și alte tipuri de instituții)
   - parteneriate în domeniul școlar, parteneriate doar între școli

Lista cu instituțiile coordonatoare și partenere din România implicate în parteneriate strategice Erasmus+ în domeniul școlar, parteneriate doar între școli aprobate la nivel european în toate agențiile naționale.

Lista candidaturilor pentru parteneriate strategice depuse la termenul 30 aprilie 2014 

 

Ghidul Programului 2014 

(în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de parteneriat strategic)

- în limba engleză (paginile 95 - 107, 237 - 246),
- în limba română (paginile 99 - 116, 246 - 257)

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014
Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014 - Anexa pentru Parteneriate Strategice
Informații cu privire la obținerea Codului PIC și etapele unui proiect.
Informații cu priivire la elementele de identitate vizuală ale programului Erasmus+.

Ghid de completare a formularelor de candidatură
Calculator automat pentru distanțe
16297 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
1 Februarie 2019 - 3 Februarie 2019
Loc desfăşurare
Jud. Teleorman, Alexandria, Atelier găzduit de Colegiul Național ”Al.D.Ghica”, Alexandria
Perioada:
29 Ianuarie 2019 - 31 Ianuarie 2019
Loc desfăşurare
Jud. Botosani, Botoșani, Atelier găzduit de Inspectoratul Școlar Județean Botoșani
ULTIMELE ştiri
10 Decembrie 2018

A fost lansat apelul aferent anului 2019 pentru carta de mobilitate Erasmus+ în domeniul formării profesionale - VET

05 Decembrie 2018

Vă rugăm să completați chestionarul de satisfacție a serviciilor oferite de ANPCDEFP prin programele sale.

ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
1 Februarie 2019 - 3 Februarie 2019
Loc desfăşurare
Jud. Teleorman, Alexandria, Atelier găzduit de Colegiul Național ”Al.D.Ghica”, Alexandria
Perioada:
29 Ianuarie 2019 - 31 Ianuarie 2019
Loc desfăşurare
Jud. Botosani, Botoșani, Atelier găzduit de Inspectoratul Școlar Județean Botoșani
ULTIMELE ştiri
10 Decembrie 2018

A fost lansat apelul aferent anului 2019 pentru carta de mobilitate Erasmus+ în domeniul formării profesionale - VET

05 Decembrie 2018

Vă rugăm să completați chestionarul de satisfacție a serviciilor oferite de ANPCDEFP prin programele sale.