Educaţie şcolară - Parteneriate strategice

Ce tipuri de proiecte se pot depune?

Proiectele de parteneriat strategic în domeniul educatie școlara îşi propun să sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce (peer learning) şi schimbului de experienţă la nivel european.
În anul 2020, se consideră proiecte cross-sectoriale proiectele care abordează două priorități din două domenii diferite ale Programului. În mod special pentru parteneriate strategice, cross-sectorialitatea va fi o prioritate în 2020.

 
În funcție de obiectivele și componența parteneriatului strategic, proiectele pot fi de două tipuri:

Proiectele pentru susţinerea inovării

(cu produse intelectuale) – proiecte ce își propun să dezvolte rezultate inovatoare și/sau să ofere o diseminare și exploatare structurată a produselor intelectuale inovatoare deja existente.

Proiectele pentru susţinerea schimbului de bune practici

(fără produse intelectuale) – se axează pe procesul de învățare și pe activități în sine. Acest tip de proiecte oferă posibilitatea organizațiilor implicate să lucreze la nivel transnațional, împărtășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând de asemenea rezultate tangibile.
În cadrul proiectelor pentru susţinerea schimbului de bune practici exista un format specific: Parteneriatele de schimb interşcolar.

Buget şi termen limită

Bugetul în România alocat în 2020 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educaţiei școlare este de 14.383.006 euro.
Termenul limită pentru transmiterea online a formularului de candidatură în anul 2020 este 24 martie 23 aprilie, ora 13.00 (ora României).

Ce formulare de candidatură folosim?

Toate formularele în format webform și documentele anexe necesare pentru depunerea candidaturii sunt disponibile pe platforma Erasmus+ Applications. Ghidul tehnic privind completarea webforms şi cel care conține sfaturi utile pentru completarea formularelor sunt disponibile în secţiunea dedicată: Candidatură.

Formularul de candidatură pentru proiecte de parteneriat strategic şcolar (KA201)

Pe acest formular se pot depune atât proiecte pentru susţinerea schimbului de bune practici, cât şi proiecte pentru susţinerea inovării (tipul de proiect se selectează în formularul de candidatură).

Organizaţii eligibile să depună astfel de proiecte: şcoli, instituţii/organizaţii care desfăşoară activităţi ȋn domeniul şcolar, cât și alte tipuri de organizații (instituţii de ȋnvăţămȃnt universitar, autorităţi locale sau regionale cu rol ȋn educaţie, institute de cercetare, CCD-uri, ONG-uri etc).

În cazul aprobării proiectului de parteneriat strategic şcolar, contractul de finanţare se va încheia între Agenţia Naţională din România şi organizaţia care trimite candidatura.

Formularul de candidatură pentru parteneriate de schimb interşcolar (KA229)

Dacă se utilizează formularul de candidatură ,,Parteneriate de schimb interşcolar” se poate solicita finanţare doar pentru proiecte pentru susţinerea schimbului de bune practici. Combinarea mobilității cu cooperarea virtuală poate fi un element important al parteneriatelor de schimb școlar. În aceste proiecte instituțiile sunt încurajate să utilizeze eTwinning pentru a lucra împreună înainte, în timpul și după activitățile proiectului.Agentia Nationala va acorda prioritate proiectelor în care sunt implicate instituții care dețin certificatul de școală eTwinning, în procesul de evaluare fiind îndeplinite sub-criteriile referitoare la utilizarea platformei eTwinning. Lista școlilor care au obținut titlul de școală eTwinning poate fi găsită la următoarele link-uri: https://www.etwinning.net/en/pub/support/2018--2019-etwinning-school-li.htm (pentru selecția desfășurată pentru perioada 2018-2019) și https://www.etwinning.net/en/pub/support/2019--2020-etwinning-school-l.htm  (pentru perioada 2019-2020).

Pentru parteneriatele de schimb interşcolar sunt eligibile toate instituțiile de învățământ preuniversitar publice şi private: grădiniţe, școli gimnaziale, școli speciale, școli de muzică, licee, colegii naționale/tehnice, școli profesionale, licee tehnologice și școli postliceale. De asemenea, sunt eligibile să solicite finanțare cluburile și palatele copiilor, cluburile sportive școlare și centrele de excelență.
Parteneriatele de schimb interşcolar pot solicita finanţare pentru managementul şi implementarea proiectului, activităţi transnaţionale de învăţare/predare/formare, sprijin pentru nevoi speciale, costuri excepţionale dar nu pot solicita finanţare pentru produse intelectuale, evenimente de multiplicare şi reuniuni transnaţionale.
În cazul aprobării proiectului, fiecare şcoală parteneră va încheia un contract de finanţare cu Agenţia Naţională din ţara sa.


Doar pentru şcolile implicate în Parteneriate de schimb interşcolar:
Aici puteţi găsi o listă a şcolilor din România care sunt eligibile să se implice în proiecte de acest tip. Această listă are doar rol consultativ (precizăm că aceasta nu este o listă exhaustivă). În cazul în care aveţi deja un partener/ o şcoală care nu se regăseşte pe această listă, vă rugăm să contactaţi AN din România pentru mai multe informaţii.
Only for partners, under KA2 strategic partnerships, for School Exchange Partnerships:
You can find here a list with schools from Romania, eligible as partner under this action. This is a list for consultation purposes, but keep in mind that this isn’t an exhaustive list. If you have already a partner, or another school which isn’t listed below, please contact the Romanian NA for further information.

Care este modalitatea de trimitere a candidaturii?

Formularul de candidatură se trimite online doar de către coordonatorul european în numele parteneriatului. Vă rugăm să vă asiguraţi că folosiţi formularul de candidatură corespunzător tipului de proiect pentru care doriţi să aplicaţi şi cel adecvat rundei de selecţie 2020. Atât formularele de candidatură cât şi celelalte documente necesare (declaratia de onoare si scrisorile de mandat) sunt disponibile pe platforma Erasmus+ Applications.
Documentele pe care coordonatorul trebuie să le ȋncarce ȋn formularul de candidatură ȋnainte de a-l transmite online sunt următoarele:
o    declaraţia de onoare semnata de reprezentantului legal al instituţiei coordonatoare a proiectului. (ATENŢIE! Această declaraţie, descărcată din formularul de candidatură, se va scana în întregime, nu doar pagina cu semnătura şi ştampila!)
o    scrisorile de mandat semnate de fiecare partener ȋn parte. (ATENŢIE! documentul va fi descărcat direct din formularul de candidatură). Scrisorile de mandat sunt necesare doar ȋn cazul parteneriatelor strategice acţiunea KA201.
În cazul în care organizaţiile candidate nu sunt instituţii publice vă rugăm să consultaţi prevederile Apelului Național la Propuneri de Proiecte 2020 art 2.4 şi Partea C a Ghidului Programului Erasmus+ (disponibile în secțiunea Candidatură).

 

Ce tipuri de activități se pot realiza?

Parteneriatele strategice în domeniul școlar reprezintă o variantă flexibilă de cooperare între parteneri din ţări diferite. Activităţile propuse în cadrul proiectelor trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite la nivelul Programului Erasmus + pentru domeniul școlar şi pot include o varietate din cele prezentate mai jos.

Dezvoltarea, testarea, adaptarea și adoptarea/punerea în aplicare de practici inovatoare privind:
•    noi programe de învățământ, cursuri, materiale și instrumente de învățare;
•    metodologii și abordări pedagogice de predare și învățare, în special cele care furnizează competențe cheie și competențe de bază, competențe lingvistice și axarea pe utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor;
•    noi forme de programe de formare practică și studiul unor cazuri reale din afaceri și industrie;
•    noi forme de învățare și de furnizare a educației și formării profesionale, în special utilizarea strategică a învățării deschise și flexibile, mobilitate virtuală, resurse educaționale deschise și o mai bună exploatare a potențialului tehnologiei informației și comunicațiilor;
•    metode și instrumente de orientare, consiliere și pregătire;
•    instrumente și metode pentru profesionalizarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, a formatorilor și a altor categorii de personal, cu un accent deosebit pe educația inițială îmbunătățită și pe formarea continuă a cadrelor didactice;
•    gestionarea și conducerea instituțiilor de educație și formare;
•    activități de informare între organizațiile din diferite sectoare ale educației, formării și tineretului;
•    cooperare strategică între furnizorii de învățare, pe de o parte, și autoritățile locale/regionale, pe de altă parte.

Schimbul de experiență și bune practici, desfășurarea de activități de învățare reciprocă și ateliere de lucru;

Efectuarea de cercetare comună, sondaje, studii și analize;

Facilitarea recunoașterii și certificării aptitudinilor și competențelor la nivel național prin corelarea lor cu cadrele europene și naționale de calificare și cu ajutorul instrumentelor de validare ale UE;

Promovarea cooperării între autoritățile locale și/sau regionale cu rol educational situate în țări participante la Program cu scopul de a sprijini dezvoltarea strategică prin proiecte în care sunt implicate școli și alte organizații active pe piața muncii sau în domeniul educației, formării și tineretului;

 Activități transnaţionale de învățare, predare, formare.

Parteneriatele strategice în domeniul şcolar pot organiza, de asemenea, activități transnaţionale de învățare, predare, formare pentru elevii, profesorii şi personalul instituţiilor implicate, în măsura în care acestea aduc o valoare adăugată în realizarea obiectivelor proiectului:
o    mobilitate mixtă a elevilor - rezultată în urma combinării unei perioade de mobilitate fizică (de la 5 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie) cu o perioadă de mobilitate virtuală. Această activitate transnaţională de învăţare poate fi finanţată numai prin proiectele KA201. Mai multe detalii găsiți la pagina 301 din Ghidul Programului Erasmus+ (disponibil în secțiunea Candidatură)
o    schimburi de grupuri de elevi pe termen scurt – de la 3 zile la 2 luni (excluzând zilele de călătorie). Aceste activități se desfășoară între școlile participante la proiect, vor fi integrate în curriculum și vor contribui la atingerea unor obiective de învățare bine definite. Mai multe detalii găsiți la pagina 301 din Ghidul Programului Erasmus+
o    mobilităţi de studiu ale elevilor pe termen lung (2-12 luni). Aceste activități permit elevilor în vârstă de cel puțin 14 ani dintr-o instituție participantă în cadrul unui parteneriat strategic să învețe într-una din școlile partenere din străinătate implicate în același proiect. Mai multe detalii găsiți la pagina 301 din Ghidul Programului Erasmus+
o    evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt – de la 3 zile la 2 luni (excluzând zilele de călătorie). Aceste activităţi permit organizațiilor participante la parteneriatul strategic să organizeze evenimente de formare de scurtă durată pentru formarea personalului, legate de tema sau domeniul de aplicare a proiectului. Mai multe detalii găsiți la pagina 302 din Ghidul Programului Erasmus+
o    misiuni de predare pe termen lung (2-12 luni). Această activitate permite profesorilor dintr-o instituție participantă în cadrul unui parteneriat strategic să predea în domeniul de specialitate într-o altă instituţie parteneră în proiect. Mai multe detalii găsiți la pagina 302 din Ghidul Programului Erasmus.

Care este structura unui parteneriat?

Parteneriatele strategice in domeniul scolar implică minimum trei organizații din trei țări diferite participante la Program. În cadrul acestor tipuri de proiecte pot fi implicate şi organizaţii din ţările partenere (doar în calitate de parteneri) numai dacă participarea acestora aduce o valoare adăugată esenţială proiectului. În cazul în care valoarea adăugată nu se demonstrează în formularul de candidatură, proiectul va fi considerat respins.
Parteneriatele de schimb interşcolar implica minimum două şi maximum şase şcoli din cel puțin două țări participante la Program. Aceste parteneriate pot include numai școli din țările participante la Program.

Toţi partenerii trebuie să deţină un cod OID până la data depunerii candidaturii. Mai multe detalii privind Codul de Identificare al organizației se găsesc în secțiunea dedicată de pe site AICICine poate depune candidatura?

Instituţii/organizaţii care sunt implicate în activităţi ȋn domeniul şcolar (şcoli, instituţii de ȋnvăţămȃnt universitar, autorităţi locale sau regionale cu rol ȋn educaţie, institute de cercetare, CCD-uri, ONG-uri, etc), conform Ghidului Programului Erasmus+ secțiunea Parteneriate strategice. Precizări referitoare la școlile din România eligibile și la autoritățile locale/regionale cu rol în educație sunt publicate în Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2020 (disponibil în secțiunea Candidatură).
Pentru căutarea de școli partenere pot fi utilizate următoarele instrumente:
- eTwinning
- School Education Gateway (SEG) disponibil în limba engleză și în limba română

Care este durata unui proiect?

Parteneriatele strategice pot avea o durată cuprinsă ȋntre 12 şi 36 de luni (Observaţie: Parteneriatele de schimb interşcolar pot avea o durată mai mare de 24 luni şi maximum 36 luni doar dacă sunt planificate mobilităţi de studiu ale elevilor pe termen lung).
Data de începere a proiectelor depuse la termenul limită din 24.03.2020 poate fi cuprinsă între 1.09-31.12.2020, iar data de finalizare poate fi cel mai târziu 31.08.2023.

2020

Lista candidaturilor primite la termenul de 29 octombrie 2020


Lista candidaturilor primite la termenul de la 23 aprilie 2020 pentru:


 

2019

Lista candidaturilor primite la termenul de 26 martie 2019 pentru:

proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației școlare (data publicării 10 aprilie 2019)
proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației școlare, proiecte de schimb interșcolar (data publicării 10 aprilie 2019)

 


 

2018

Lista candidaturilor primite la termenul de 23 martie 2018- DECLARATE INELIGIBILE pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educație școlară, proiecte de schimb interșcolar (data publicării 14 mai 2018)

Lista candidaturilor primite la termenul de 21 martie 2018- DECLARATE INELIGIBILE pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educație școlară (data publicării 14 mai 2018)

Lista candidaturilor primite la termenul de 21 martie, respectiv 23 martie 2018 pentru:
- proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației școlare
(data publicării 4 aprilie 2018)
proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației școlare, proiecte de schimb interșcolar (data publicării 19 aprilie 2018)

Documente şi informaţii utile 2017

Lista candidaturilor primite la termenul de 29 martie 2017- DECLARATE NEELIGIBILE pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educație școlară (data publicării 26 mai 2017)
Lista candidaturilor primite
la termenul de 29 martie 2017 pentru:
- proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației școlare
- proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației școlare, parteneriate doar între școli

Documente şi informaţii utile 2016

Lista candidaturilor primite la termenul de 31 martie 2016 pentru:
- proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației școlare
- proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației școlare, parteneriate doar între școli

Lista candidaturilor ineligibile primite la termenul limita de 31 martie 2016 pentru educaţie şcolară, formare profesională, învăţământ superior, educaţia adulţilor, educaţie şcolară - proiecte doar între şcoli.

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru proiectele finanțate în anul 2016 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:

Proiecte de Parteneriate în domeniul Educaţie Şcolară:

Contract - Condiții speciale: Beneficiari Multipli
Contract - Condiții generale: Beneficiari Multipli
Anexa III – Reguli financiare și contractuale:Beneficiari Multipli

Anexa IV – Rate aplicabile

Proiecte de Parteneriate în domeniul Educaţie Şcolară parteneriate doar între şcoli:

Contract - Condiții speciale: Beneficiar Unic
Contract - Condiții generale: Beneficiar Unic
Anexa III – Reguli financiare și contractuale: Beneficiar Unic

Anexa IV – Rate aplicabile

Documente şi informaţii utile 2015

Contract

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru proiectele finanțate în anul 2015 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:
Contract - Condiții speciale: Beneficiar UnicBeneficiari Multipli
Contract - Condiții generale: Beneficiar UnicBeneficiari Multipli
Anexa III – Reguli financiare și contractualeBeneficiar UnicBeneficiari Multipli

Raport intermediar

 

Rezultate:
proiecte de parteneriat strategic pentru educație școlară 
la termenul de 31 martie 2015 (listă comună - doar propunerile depuse la AN România)
- lista cu instituțiile coordonatoare și partenere din România implicate în parteneriate doar între școli (parteneriate strategice Erasmus+ în domeniul școlar) aprobate la nivel european în toate agențiile naționale.

Lista candidaturilor primite la termenul de 31 martie 2015 pentru:
- proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației școlare
- proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației școlare, parteneriate doar între școli

Ghidul Programului 2015 (în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de parteneriat strategic)

- în limba engleză (paginile 104 - 122, 274 - 286)
- în limba română (atenție, în cazul în care există discrepanțe între cele două versiuni, va prevala conținutul celei din limba engleză).

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2015

Formularele de candidatură 
• Domeniul şcolar (versiunea actualizată 2.06). Pentru cei care au utilizat versiunea 2.05 este nevoie să completeze o anexă disponibilă AICI (vezi detalii în știrea disponibilă AICI)
• Domeniul şcolar, parteneriate doar între şcoli
Ghidul de completare a formularelor de candidatură Erasmus+ pentru anul 2015
Model pentru "Scrisoarea de mandat" pentru proiectele depuse la runda 31 martie 2015 (educaţia adulţilor, educaţie şcolară, învăţământ universitar şi formare profesională).
Model de tabel pentru activități în proiecte de parteneriat strategic.
Calculator automat pentru distanțe

Pentru căutare de parteneri (în special pentru domeniul școlar) - portalul european pentru educație școlară: School Education Gateway (SEG) în limba engleză și în română

Do’s and Don’ts pentru parteneriate strategice - document în limba engleză realizat în comun de mai multe Agenţii Naţionale din ţările Programului, cuprinzând un set de îndrumari privind conţinutul aplicaţiilor de parteneriat strategic în domeniul universitar. Multe dintre informațiile oferite au însă caracter general și pot fi utile pentru toate sectoarele. Documentul nu înlocuieşte în nicio privinţă documentele oficiale publicate de către Comisia Europeană, iar conţinutul reprezintă exclusiv opinia autorilor.

Toate documentele relevante pentru anul 2015 la toate acțiunile sunt disponibile AICI.

Materialul video înregistrat în timpul webinarulului dedicat proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+ pentru educație școlară din data de 10 martie 2015. Toate webinarele la toate acțiunile sunt disponibile în secțiunea dedicată AICI.

 

Documente şi informaţii utile 2014

Contract

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru anul 2014 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare pentru:

Documente de suport pentru organizațiile beneficiare (cu proiecte în derulare)

 

Model scrisoare de solicitare a unui amendament
Model fișă de buget pentru solicitare a unui amendament 
(Budget Amendment Request)

Formular raport intermediar

Ghid de utilizare pentru beneficiari MobilityTool+
Dicționar MobilityTool+

Liste selecție

Rezultatele selecție proiecte de parteneriat strategic depuse la termenul 30 aprilie 2014 la AN România:
   - parteneriate în domeniul școlar (parteneriate în care sunt implicate și alte tipuri de instituții)
   - parteneriate în domeniul școlar, parteneriate doar între școli

Lista cu instituțiile coordonatoare și partenere din România implicate în parteneriate strategice Erasmus+ în domeniul școlar, parteneriate doar între școli aprobate la nivel european în toate agențiile naționale.

Lista candidaturilor pentru parteneriate strategice depuse la termenul 30 aprilie 2014 

 

Ghidul Programului 2014 

(în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de parteneriat strategic)

- în limba engleză (paginile 95 - 107, 237 - 246),
- în limba română (paginile 99 - 116, 246 - 257)

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014
Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014 - Anexa pentru Parteneriate Strategice
Informații cu privire la obținerea Codului PIC și etapele unui proiect.
Informații cu priivire la elementele de identitate vizuală ale programului Erasmus+.

Ghid de completare a formularelor de candidatură
Calculator automat pentru distanțe
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
22 Octombrie 2024 - 25 Octombrie 2024
Loc desfăşurare
Polonia
Perioada:
16 Septembrie 2024 - 19 Septembrie 2024
Loc desfăşurare
Danemarca
ULTIMELE ştiri
02 Iulie 2024

Forumul European de Tineret (European Youth Forum) se bazează pe răspunsurile tale!

01 Iulie 2024

Înscrieri Gala premiilor participării publice

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.