Educaţia adulţilor - Parteneriate strategice

Ce tipuri de proiecte se pot depune?

Proiectele de parteneriat strategic în domeniul educaţiei adulţilor îşi propun să sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce (peer learning) şi schimbului de experienţă la nivel european.

În funcție de obiectivele și componența parteneriatului strategic, proiectele pot fi de două tipuri: 

Proiectele pentru susţinerea inovării

(cu produse intelectuale) își propun să dezvolte rezultate inovatoare și/sau să ofere o diseminare și exploatare structurată asupra produselor intelectuale inovatoare deja existente. 

Proiectele pentru susţinerea schimbului de bune practici

(fără produse intelectuale) se axează pe procesul de învățare și pe activități în sine. Acest tip de proiecte oferă posibilitatea organizațiilor implicate să lucreze la nivel transnațional, împărtășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând de asemenea rezultate tangibile.

 

Buget şi termen limită

Bugetul în România alocat în 2018 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educaţiei adulţilor este de 3 227 040  euro. Mai multe detalii în ceea ce priveşte bugetul pentru toate acţiunile şi sectoarele sunt disponibile în secțiunea Buget.

Termenul limită pentru depunerea online a formularului de candidatură în anul 2018 este 21 martie, ora 13.00 (ora României). Mai multe detalii cu privire la toate termenele limită (atât pentru acţiuni finanţate la nivel naţional, dar şi pentru cele centralizate) găsiţi în secțiunea Termene limită.

 

Care este modalitatea de trimitere a candidaturii?

Formularul de candidatură va fi transmis online doar de către coordonator în numele parteneriatului. Vă rugăm să vă asiguraţi că folosiţi formularul de candidatură corespunzator tipului de proiect pentru care doriţi să aplicaţi şi cel adecvat rundei de selecţie 2018. Formularul de candidatură pentru parteneriatele strategice în domeniul educației adulților este disponibil în secțiunea Candidatură.

Documentele pe care coordonatorul trebuie să le încarce în formularul de candidatură înainte de a-l transmite online sunt menţionate la secţiunea Checklist. Acestea sunt următoarele:

 • declaraţia de onoare a reprezentantului legal al instituţiei coordonatoare a proiectului la nivel european (ATENŢIE! Această declaraţie se va scana în întregime, nu doar pagina cu semnătura şi ştampila);
 • tabelul de activităţi;
 • scrisorile de mandat, completate şi semnate pentru fiecare partener (ATENŢIE! documentul va fi completat integral, fără nicio modificare a conţinutului standard).

În cazul în care organizaţiile aplicante nu sunt instituţii publice vă rugăm să consultaţi prevederile Apelului National la Propuneri de Proiecte 2018 art 2.4 şi Partea C a Ghidului Programului Erasmus+ (disponibile în secțiunea Candidatură).

 

Ce tipuri de activități se pot realiza?

Parteneriatele strategice în domeniul educației adulților reprezintă o variantă flexibilă de cooperare între parteneri din țări diferite. Activitățile propuse în cadrul proiectelor trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite la nivelul Programului Erasmus+ pentru domeniul educației adulților și pot include:

Dezvoltarea, testarea, adaptarea și adoptarea/ punerea în aplicare a practicilor inovatoare privind:

 • metodologii și abordări pedagogice de predare și învățare pentru cursanții adulți, în special cele care furnizează competențe cheie și competențe de bază, competențe lingvistice și axarea pe utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor;
 • noi curricula, cursuri, materiale și instrumente de învățare pentru cusanții adulți;
 • noi forme de învățământ și furnizare a cursurilor pentru adulți, în special prin utilizarea strategică a învățării deschise și flexibile, a mobilității virtuale, a resurselor educaționale deschise și printr-o mai bună exploatare a potențialului tehnologiei informației și comunicațiilor;
 • metode și instrumente de orientare, consiliere și pregătire pentru cursanții adulți;
 • instrumente și metode pentru profesionalizarea și dezvoltarea profesională a formatorilor pentru adulți, cu accent special pe educația inițială îmbunătățită și formarea continuă a formatorilor pentru adulți;
 • gestionarea și conducerea instituțiilor de educație pentru cursanții adulților;
 • activități de informare între organizații din diferite sectoare ale educației, formării și tineretului;
 • cooperare strategică între furnizorii de educație pentru cursanții adulți, pe de o parte, și autoritățile locale/ regionale, pe de altă parte.

Dezvoltarea de parcursuri educaționale flexibile pentru cursanții adulți incluzând validarea studiilor anterioare ale acestora:

 • analiza comparativă a modelelor și abordărilor în materie de gestionare sau punere în aplicare
 • aplicarea practică și testarea metodelor de evaluare a cunoștințelor și competențelor dobândite prin învățarea informală și non-formală

Îmbunătățirea accesului la oportunități de învățare pentru cursanții adulți:

 • promovarea dezvoltării de centre de învățare polivalente și de rețele regionale ale furnizorilor de formare
 • măsuri care vizează dezvoltarea dimensiunii educative a organizațiilor care nu au ca obiect principal de activitate educația (de exemplu, organizațiile culturale)
 • dezvoltarea de cursuri de formare pentru îmbunătățirea disponibilității și calității cursurilor europene de formare a formatorilor, managerilor sau alte categorii de personal din educația pentru adulți

Facilitarea recunoașterii și certificării aptitudinilor și competențelor la nivel național prin corelarea lor cu cadrele europene și naționale de calificare și prin utilizarea instrumentelor Uniunii Europene.

Activități transnaționale de învățare, predare și formare

Parteneriatele strategice în domeniul educației adulților pot include, de asemenea, și activități transnaționale de învățare, predare și formare, pentru cursanții adulți și personalul instituțiilor participante. Acestea trebuie să aducă valoare adăugată realizării obiectivelor proiectului:

 • mobilitate mixtă a cursanților adulți rezultată în urma combinării unei perioade de mobilitate virtuală cu o periodă de mobilitate fizică (de la 3 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie). Mai multe detalii găsiți la pagina 293 din Ghidul Programului Erasmus+ (disponibil în secțiunea Candidatură).
 • evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt (de la 5 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie). Aceste activități permit organizațiilor participante la proiect să organizeze evenimente de formare de scurtă durată, pentru educația și formarea personalului, legate de tema sau domeniul de aplicare a proiectului. Mai multe detalii găsiți la pagina 296 din Ghidul Programului Erasmus+.
 • misiuni de predare sau formare a personalului pe termen lung (de la 2 la 12 luni, excluzând zilele de călătorie). Aceaste activități permit personalului din organizațiile participante la proiect să deruleze o mobilitate de predare sau formare în domeniul de aplicare a proiectului, într-o organizație parteneră. Mai multe detalii găsiți la pagina 296 din Ghidul Programului Erasmus+.

 

Care este structura unui parteneriat?

Un parteneriat strategic este transnațional și implică minimum trei organizații din trei țări diferite participante la program. În cadrul acestor tipuri de proiecte pot fi implicate şi organizaţii din ţările partenere (doar în calitate de parteneri) numai dacă participarea acestora aduce o valoare adaugată esenţială proiectului, valoare adăugată ce nu poate fi identificată intr-o altă ţară participant la program. In cazul în care valoarea adăugată nu se demostrează în formularul de candidatură, proiectul va fi considerat respins.

Toţi partenerii trebuie să deţină un cod PIC până la data depunerii candidaturii. Mai multe detalii privind Codul de Identificare PIC se găsesc în secțiunea dedicată de pe site AICI.

 

Cine poate depune candidatura?

Orice organizaţie din România implicată în activități din domeniul educației adulților.
Organizațiile coordonatoare din România trebuie să trimită candidatura întregului parteneriat către ANPCDEFP.

 

Care este durata unui proiect?

Parteneriatele strategice pot avea o durată cuprinsă între 12 şi 36 de luni.

Data de începere a proiectelor depuse la termenul limită din 21.03.2018 poate fi cuprinsă între 1.09-31.12.2018, iar data de finalizare a proiectului poate fi cel mai târziu 31.08.2021. 

________________________________

Documente şi informaţii utile 2018

Lista candidaturilor primite la termenul de 21 martie 2018- DECLARATE INELIGIBILE pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației adulților (data publicării: 14 mai 2018)
Lista candidaturilor primite
la termenul de 21 martie 2018 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației adulților (publicată la data de 4 aprilie 2018)

Documente şi informaţii utile 2017

Lista candidaturilor primite la termenul de 29 martie 2017- DECLARATE NEELIGIBILE pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației adulților (data publicării: 26 mai 2017)
Lista candidaturilor primite
la termenul de 29 martie 2017 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației adulților.

Documente şi informaţii utile 2016

Rezultate selecţie proiecte de parteneriat strategic pentru 31 martie 2016 

Lista candidaturilor primite la termenul de 31 martie 2016 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației adulților

Lista candidaturilor ineligibile primite la termenul limita de 31 martie 2016 pentru educaţie şcolară, formare profesională, învăţământ superior, educaţia adulţilor, educaţie şcolară - proiecte doar între şcoli.

Contract

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru proiectele finanțate în anul 2016 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:
Contract - Condiții speciale: Beneficiari Multipli
Contract - Condiții generale: Beneficiari Multipli
Anexa III – Reguli financiare și contractuale: Beneficiari Multipli

Anexa IV: Rate aplicabile

Documente şi informaţii utile 2015

Contract

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru proiectele finanțate în anul 2015 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:
Contract - Condiții speciale: Beneficiar UnicBeneficiari Multipli
Contract - Condiții generale: Beneficiar UnicBeneficiari Multipli
Anexa III – Reguli financiare și contractualeBeneficiar UnicBeneficiari Multipli

Raport intermediar

 

Rezultate proiecte de parteneriat strategic pentru educația adulților la termenul de 31 martie 2015
Lista candidaturilor primite
la termenul de 31 martie 2015 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației adulților

Ghidul Programului 2015 (în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de parteneriat strategic)

- în limba engleză (paginile 104 - 122, 274 - 286)
- în limba română (atenție, în cazul în care există discrepanțe între cele două versiuni, va prevala conținutul celei din limba engleză).

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2015

Model pentru "Scrisoarea de mandat" pentru proiectele depuse la runda 31 martie 2015 (educaţia adulţilor, educaţie şcolară, învăţământ universitar şi formare profesională).

Model de tabel pentru activități în proiecte de parteneriat strategic.

EPALE - Comunitate online pentru educația adulților disponibilă în limba engleză și română.

Do’s and Don’ts pentru parteneriate strategice - document în limba engleză realizat în comun de mai multe Agenţii Naţionale din ţările Programului, cuprinzând un set de îndrumari privind conţinutul aplicaţiilor de parteneriat strategic în domeniul universitar. Multe dintre informațiile oferite au însă caracter general și pot fi utile pentru toate sectoarele. Documentul nu înlocuieşte în nicio privinţă documentele oficiale publicate de către Comisia Europeană, iar conţinutul reprezintă exclusiv opinia autorilor.

Toate documentele relevante pentru anul 2015 la toate acțiunile sunt disponibile AICI.

Materialul video înregistrat în timpul webinarulului dedicat proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+ pentru educația adulților din data de 10 martie 2015. Toate webinarele la toate acțiunile sunt disponible în secțiunea dedicată AICI.

 

Documente şi informaţii utile 2014

Contract

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru anul 2014-2015 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare pentru:

Documente de suport pentru organizațiile beneficiare (cu proiecte în derulare)

 

Model scrisoare de solicitare a unui amendament
Model fișă de buget pentru solicitare a unui amendament 
(Budget Amendment Request)

Formular raport intermediar

Access MobilityTool+

Ghid de utilizare pentru beneficiari MobilityTool+
Dicționar MobilityTool+

Liste selecție

Rezultatele selecție proiecte de parteneriat strategic depuse la termenul 30 aprilie 2014 la AN România:
   - parteneriate în domeniul educației adulților

Lista candidaturilor pentru parteneriate strategice depuse la termenul 30 aprilie 2014 

 

Ghidul Programului 2014 

(în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de parteneriat strategic)

- în limba engleză (paginile 95 - 107, 237 - 246),
- în limba română (paginile 99 - 116, 246 - 257)

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014
Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014 - Anexa pentru Parteneriate Strategice
Informații cu privire la obținerea Codului PIC și etapele unui proiect.
Informații cu priivire la elementele de identitate vizuală ale programului Erasmus+.

Ghid de completare a formularelor de candidatură
Calculator automat pentru distanțe
3888 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
1 Februarie 2019 - 3 Februarie 2019
Loc desfăşurare
Jud. Teleorman, Alexandria, Atelier găzduit de Colegiul Național ”Al.D.Ghica”, Alexandria
Perioada:
29 Ianuarie 2019 - 31 Ianuarie 2019
Loc desfăşurare
Jud. Botosani, Botoșani, Atelier găzduit de Inspectoratul Școlar Județean Botoșani
ULTIMELE ştiri
10 Decembrie 2018

A fost lansat apelul aferent anului 2019 pentru carta de mobilitate Erasmus+ în domeniul formării profesionale - VET

05 Decembrie 2018

Vă rugăm să completați chestionarul de satisfacție a serviciilor oferite de ANPCDEFP prin programele sale.

ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
1 Februarie 2019 - 3 Februarie 2019
Loc desfăşurare
Jud. Teleorman, Alexandria, Atelier găzduit de Colegiul Național ”Al.D.Ghica”, Alexandria
Perioada:
29 Ianuarie 2019 - 31 Ianuarie 2019
Loc desfăşurare
Jud. Botosani, Botoșani, Atelier găzduit de Inspectoratul Școlar Județean Botoșani
ULTIMELE ştiri
10 Decembrie 2018

A fost lansat apelul aferent anului 2019 pentru carta de mobilitate Erasmus+ în domeniul formării profesionale - VET

05 Decembrie 2018

Vă rugăm să completați chestionarul de satisfacție a serviciilor oferite de ANPCDEFP prin programele sale.