Educaţia adulţilor - Parteneriate strategice

Ce tipuri de proiecte se pot depune?

Proiectele de parteneriat strategic în domeniul educaţiei adulţilor îşi propun să sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce (peer learning) şi schimbului de experienţă la nivel european.
În funcție de obiectivele și componența parteneriatului strategic, proiectele pot fi de două tipuri:

Proiectele pentru susţinerea inovării

(cu produse intelectuale) își propun să dezvolte rezultate inovatoare și/sau să ofere o diseminare și exploatare structurată asupra produselor intelectuale inovatoare deja existente.

Proiectele pentru susţinerea schimbului de bune practici

(fără produse intelectuale) se axează pe procesul de învățare și pe activități în sine. Acest tip de proiecte oferă posibilitatea organizațiilor implicate să lucreze la nivel transnațional, împărtășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând de asemenea rezultate tangibile.

Buget şi termen limită

Bugetul în România alocat în 2020 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educaţiei adulţilor este de 4 816 635 euro. Mai multe detalii în ceea ce priveşte bugetul pentru toate acţiunile şi sectoarele sunt disponibile în Apelul Național 2020.
Termenul limită pentru depunerea online a formularului de candidatură în anul 2020 este 24 martie 23 aprilie, ora 13.00 (ora României). Mai multe detalii privind termenele limită pentru toate acţiunile şi sectoarele sunt disponibile în Apelul Național 2020.

Care este modalitatea de trimitere a candidaturii?

Pentru trimiterea candidaturii vă rugăm să vă asiguraţi că folosiţi formularul corespunzator tipului de proiect pentru care doriţi să aplicaţi. Formularul de candidatură pentru proiectele de parteneriat strategic în domeniul educației adulților este disponibil în secțiunea Candidatură și este de tip webform.
Documentele pe care coordonatorul trebuie să le încarce în formularul de candidatură înainte de a-l transmite online sunt următoarele:
declaraţia de onoare a reprezentantului legal al instituţiei coordonatoare - această declaraţie se descarcă din formular, se semnează și ștampilează, (dacă este cazul), se scanează în întregime, nu doar pagina cu semnătura şi ştampila și se anexează formularului;
scrisorile de mandat – acestea se descarcă din formular, informațiile fiind preluate din secțiunile precedente şi se semnează și ștampilează (dacă este cazul) de fiecare partener și de coordonator;
certificatul de atestare fiscal (eliberat de ANAF), valabil la momentul depunerii candidaturii, din care să rezulte faptul că instituţia NU figurează cu obligaţii fiscale şi alte obligaţii bugetare restante - DOAR pentru candidaţii care NU sunt instituţii publice (conform legislaţiei din România) şi solicită un grant mai mare de 60.000 Euro/ proiect. 

Ce tipuri de activități se pot realiza?

Parteneriatele strategice în domeniul educației adulților reprezintă o variantă flexibilă de cooperare între parteneri din țări diferite. Activitățile propuse în cadrul proiectelor trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite la nivelul Programului Erasmus+ pentru domeniul educației adulților și pot include:

Dezvoltarea, testarea, adaptarea și adoptarea/ punerea în aplicare a practicilor inovatoare privind:

 • metodologii și abordări pedagogice de predare și învățare pentru cursanții adulți, în special cele care furnizează competențe cheie și competențe de bază, competențe lingvistice și axarea pe utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor;
 • noi curricule, cursuri, materiale și instrumente de învățare pentru cusanții adulți;
 • noi forme de învățământ și furnizare a cursurilor pentru adulți, în special prin utilizarea strategică a învățării deschise și flexibile, a mobilității virtuale, a resurselor educaționale deschise și printr-o mai bună exploatare a potențialului tehnologiei informației și comunicațiilor;
 • metode și instrumente de orientare, consiliere și pregătire pentru cursanții adulți;
 • instrumente și metode pentru profesionalizarea și dezvoltarea profesională a formatorilor pentru adulți, cu accent special pe educația inițială îmbunătățită și formarea continuă a formatorilor pentru adulți;
 • gestionarea și conducerea instituțiilor de educație pentru cursanții adulților;
 • activități de informare între organizații din diferite sectoare ale educației, formării și tineretului;
 • cooperare strategică între furnizorii de educație pentru cursanții adulți, pe de o parte, și autoritățile locale/ regionale, pe de altă parte.

Dezvoltarea de parcursuri educaționale flexibile pentru cursanții adulți incluzând validarea studiilor anterioare ale acestora:

 • analiza comparativă a modelelor și abordărilor în materie de gestionare sau punere în aplicare;
 • aplicarea practică și testarea metodelor de evaluare a cunoștințelor și competențelor dobândite prin învățarea informală și non-formală.

Îmbunătățirea accesului la oportunități de învățare pentru cursanții adulți:

 • promovarea dezvoltării de centre de învățare polivalente și de rețele regionale ale furnizorilor de formare
 • măsuri care vizează dezvoltarea dimensiunii educative a organizațiilor care nu au ca obiect principal de activitate educația (de exemplu, organizațiile culturale);
 • dezvoltarea de cursuri de formare pentru îmbunătățirea disponibilității și calității cursurilor europene de formare a formatorilor, managerilor sau alte categorii de personal din educația pentru adulți.

Facilitarea recunoașterii și certificării aptitudinilor și competențelor la nivel național prin corelarea lor cu cadrele europene și naționale de calificare și prin utilizarea instrumentelor Uniunii Europene.

Activități transnaționale de învățare, predare și formare

Activităţile menţionate mai sus pot fi completate de activităţi transnaționale de învățare, predare și formare, pentru cursanții adulți și personalul instituțiilor participante. Acestea trebuie să aducă valoare adăugată realizării obiectivelor proiectului:

 • mobilitate mixtă a cursanților adulți rezultată în urma combinării unei perioade de mobilitate virtuală cu o periodă de mobilitate fizică (de la 5 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie). Mai multe detalii găsiți în Ghidul Programului Erasmus+, începând cu pagina 111 (disponibil în secțiunea Candidatură).
 • evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt (de la 3 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie). Aceste activități permit organizațiilor participante la proiect să organizeze evenimente de formare de scurtă durată, pentru educația și formarea personalului, legate de tema sau domeniul de aplicare a proiectului. Mai multe detalii găsiți la pagina 111 din Ghidul Programului Erasmus+.
 • misiuni de predare sau formare a personalului pe termen lung (de la 2 la 12 luni, excluzând zilele de călătorie). Aceaste activități permit personalului din organizațiile participante la proiect să deruleze o mobilitate de predare sau formare în domeniul de aplicare a proiectului, într-o organizație parteneră. Mai multe detalii găsiți la pagina 111 din Ghidul Programului Erasmus+.

Care este structura unui parteneriat?

Un parteneriat strategic este transnațional și implică minimum trei organizații din trei țări diferite participante la program.
În cadrul acestor tipuri de proiecte pot fi implicate şi organizaţii din ţările partenere (doar în calitate de parteneri) numai dacă participarea acestora aduce o valoare adaugată esenţială proiectului, valoare adăugată ce nu poate fi identificată intr-o altă ţară participantă la program. În cazul în care valoarea adăugată nu se demostrează în formularul de candidatură, proiectul va fi considerat respins.
Toţi partenerii trebuie să deţină un ID Organizațional (Organisation ID - OID) până la data depunerii candidaturii. Mai multe detalii privind ID-ul Organizațional se găsesc în secțiunea dedicată de pe site AICI.

Cine poate depune candidatura?

Orice organizaţie din România implicată în activități din domeniul educației adulților.
Organizațiile coordonatoare din România trebuie să trimită candidatura întregului parteneriat către ANPCDEFP.

Care este durata unui proiect?

Parteneriatele strategice pot avea o durată cuprinsă între 12 şi 36 de luni.
Pentru proiectele depuse la data de 24.03.2020, perioada de derulare a unui proiect de parteneriat strategic poate începe între 01.09.2020 şi 31.12.2020. Data de finalizare a proiectului poate fi cel mai târziu 31.08.2023.

 

Documente şi informaţii utile 2020

Lista candidaturilor primite la termenul de 29 octombrie 2020, Parteneriate Strategice în domeniul Educației Adulților raspuns la situația provocată de pandemia COVID-19 KA227 (data publicării: 6 noiembrie 2020)

Lista candidaturilor primite la termenul 23 aprilie 2020, pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației adulților declarate ineligibile 

Lista candidaturilor primite la termenul de 23 aprilie 2020, pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației adulților (data publicării: 8 mai 2020)

 


Documente şi informaţii utile 2019

Lista candidaturilor primite la termenul de 26 martie 2019, pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației adulților (data publicării: 10 aprilie 2019)

 


 

Documente şi informaţii utile 2018

Lista candidaturilor primite la termenul de 21 martie 2018- DECLARATE INELIGIBILE pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației adulților (data publicării: 14 mai 2018)
Lista candidaturilor primite
la termenul de 21 martie 2018 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației adulților (publicată la data de 4 aprilie 2018)

Documente şi informaţii utile 2017

Lista candidaturilor primite la termenul de 29 martie 2017- DECLARATE NEELIGIBILE pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației adulților (data publicării: 26 mai 2017)
Lista candidaturilor primite
la termenul de 29 martie 2017 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației adulților.

Documente şi informaţii utile 2016

Rezultate selecţie proiecte de parteneriat strategic pentru 31 martie 2016 

Lista candidaturilor primite la termenul de 31 martie 2016 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației adulților

Lista candidaturilor ineligibile primite la termenul limita de 31 martie 2016 pentru educaţie şcolară, formare profesională, învăţământ superior, educaţia adulţilor, educaţie şcolară - proiecte doar între şcoli.

Contract

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru proiectele finanțate în anul 2016 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:
Contract - Condiții speciale: Beneficiari Multipli
Contract - Condiții generale: Beneficiari Multipli
Anexa III – Reguli financiare și contractuale: Beneficiari Multipli

Anexa IV: Rate aplicabile

Documente şi informaţii utile 2015

Contract

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru proiectele finanțate în anul 2015 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:
Contract - Condiții speciale: Beneficiar UnicBeneficiari Multipli
Contract - Condiții generale: Beneficiar UnicBeneficiari Multipli
Anexa III – Reguli financiare și contractualeBeneficiar UnicBeneficiari Multipli

Raport intermediar

 

Rezultate proiecte de parteneriat strategic pentru educația adulților la termenul de 31 martie 2015
Lista candidaturilor primite
la termenul de 31 martie 2015 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației adulților

Ghidul Programului 2015 (în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de parteneriat strategic)

- în limba engleză (paginile 104 - 122, 274 - 286)
- în limba română (atenție, în cazul în care există discrepanțe între cele două versiuni, va prevala conținutul celei din limba engleză).

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2015

Model pentru "Scrisoarea de mandat" pentru proiectele depuse la runda 31 martie 2015 (educaţia adulţilor, educaţie şcolară, învăţământ universitar şi formare profesională).

Model de tabel pentru activități în proiecte de parteneriat strategic.

EPALE - Comunitate online pentru educația adulților disponibilă în limba engleză și română.

Do’s and Don’ts pentru parteneriate strategice - document în limba engleză realizat în comun de mai multe Agenţii Naţionale din ţările Programului, cuprinzând un set de îndrumari privind conţinutul aplicaţiilor de parteneriat strategic în domeniul universitar. Multe dintre informațiile oferite au însă caracter general și pot fi utile pentru toate sectoarele. Documentul nu înlocuieşte în nicio privinţă documentele oficiale publicate de către Comisia Europeană, iar conţinutul reprezintă exclusiv opinia autorilor.

Toate documentele relevante pentru anul 2015 la toate acțiunile sunt disponibile AICI.

Materialul video înregistrat în timpul webinarulului dedicat proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+ pentru educația adulților din data de 10 martie 2015. Toate webinarele la toate acțiunile sunt disponible în secțiunea dedicată AICI.

 

Documente şi informaţii utile 2014

Contract

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru anul 2014-2015 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare pentru:

Documente de suport pentru organizațiile beneficiare (cu proiecte în derulare)

 

Model scrisoare de solicitare a unui amendament
Model fișă de buget pentru solicitare a unui amendament 
(Budget Amendment Request)

Formular raport intermediar

Access MobilityTool+

Ghid de utilizare pentru beneficiari MobilityTool+
Dicționar MobilityTool+

Liste selecție

Rezultatele selecție proiecte de parteneriat strategic depuse la termenul 30 aprilie 2014 la AN România:
   - parteneriate în domeniul educației adulților

Lista candidaturilor pentru parteneriate strategice depuse la termenul 30 aprilie 2014 

 

Ghidul Programului 2014 

(în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de parteneriat strategic)

- în limba engleză (paginile 95 - 107, 237 - 246),
- în limba română (paginile 99 - 116, 246 - 257)

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014
Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014 - Anexa pentru Parteneriate Strategice
Informații cu privire la obținerea Codului PIC și etapele unui proiect.
Informații cu priivire la elementele de identitate vizuală ale programului Erasmus+.

Ghid de completare a formularelor de candidatură
Calculator automat pentru distanțe
19258 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
5 August 2024 - 7 August 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Bucuresti, To be decided
Perioada:
15 Iulie 2024 - 19 Iulie 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Online, Online
ULTIMELE ştiri
13 Iunie 2024

În parteneriat cu Europe Direct Regiunea Centru, organizăm o serie de ateliere de scriere de proiecte de mobilitate pentru sectoarele Educația adulților și Formare profesională VET

12 Iunie 2024

Comisia Europeană vrea să audă părerea ta!

ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
5 August 2024 - 7 August 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Bucuresti, To be decided
Perioada:
15 Iulie 2024 - 19 Iulie 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Online, Online
ULTIMELE ştiri
13 Iunie 2024

În parteneriat cu Europe Direct Regiunea Centru, organizăm o serie de ateliere de scriere de proiecte de mobilitate pentru sectoarele Educația adulților și Formare profesională VET

12 Iunie 2024

Comisia Europeană vrea să audă părerea ta!

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.