Învăţământ universitar - Parteneriate strategice

Ce tipuri de proiecte se pot depune?

Proiectele de parteneriat strategic în domeniul universitar îşi propun să sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce (peer learning) şi schimbului de experienţă la nivel european.
Proiectele de parteneriat în domeniul universitar vor viza susţinerea inovării. Aceste proiecte vor dezvolta produse intelectuale inovatoare și/sau oferi o diseminare și exploatare structurată asupra produselor intelectuale inovatoare deja existente.

 

Buget şi termen limită

Bugetul în România alocat în 2018 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul universitar este de 2 046 496 euro. Mai multe detalii în ceea ce priveşte bugetul pentru toate acţiunile şi sectoarele sunt disponibile în secțiunea Buget.

Termenul limită pentru depunerea online a formularului de candidatură în anul 2018 este 21 martie, ora 13.00 (ora României). Mai multe detalii cu privire la toate termenele limită (atât pentru acţiuni finanţate la nivel naţional, dar şi pentru cele centralizate) găsiţi în secțiunea Termene limită.

 

Care este modalitatea de trimitere a candidaturii?

Formularul de candidatură va fi transmis online doar de către coordonator în numele parteneriatului. Vă rugăm să vă asiguraţi că folosiţi formularul de candidatură corespunzator tipului de proiect pentru care doriţi să aplicaţi şi cel adecvat rundei de selecţie 2018. Formularul de candidatură pentru parteneriatele strategice în domeniul educației adulților este disponibil în secțiunea Candidatură.

Documentele pe care coordonatorul trebuie să le încarce în formularul de candidatură înainte de a-l transmite online sunt menţionate la secţiunea Checklist. Acestea sunt următoarele:

 • declaraţia de onoare a reprezentantului legal al instituţiei coordonatoare a proiectului la nivel european (ATENŢIE! Această declaraţie se va scana în întregime, nu doar pagina cu semnătura şi ştampila);
 • tabelul de activităţi;
 • scrisorile de mandat, completate şi semnate pentru fiecare partener (ATENŢIE! documentul va fi completat integral, fără nicio modificare a conţinutului standard).

În cazul în care organizaţiile aplicante nu sunt instituţii publice vă rugăm să consultaţi prevederile Apelului National la Propuneri de Proiecte 2018 art 2.4 şi Partea C a Ghidului Programului Erasmus+ (disponibile în secțiunea Candidatură).

 

Ce tipuri de activităţi se pot realiza?

Parteneriatele strategice în domeniul universitar reprezintă o variantă flexibilă de cooperare între parteneri din ţări diferite. Activităţile propuse în cadrul proiectelor trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite la nivelul Programului Erasmus + pentru domeniul universitar şi pot include:

Dezvoltarea, testarea, adaptarea și punerea în aplicare a practicilor inovatoare privind:

 • programe de studii comune, programe intensive și module comune asigurându-se relevanța cu nevoile pieței muncii;
 • colaborarea transnațională între studenții/personalul din instituțiile de învățământ superior şi întreprinderi pentru a analiza studii de caz reale;
 • abordări și metodologii pedagogice (în special cele care promovează competențele transversale, spiritul antreprenorial și gândirea creativă), incluzând abordări multi-, trans- și interdisciplinare, integrând mobilitatea în scop educațional în programa de învățământ („mobilitate încorporată”) și exploatând mai eficient tehnologia informației și comunicațiilor;
 • integrarea unei varietăți mai mari de moduri de studiu (la distanță, cu frecvență redusă, învățare modulară), în special prin noi forme de învățare personalizate, prin utilizarea strategică a resurselor educaționale deschise, a mobilității virtuale și prin platforme virtuale de învățare;
 • noi abordări care facilitează permeabilitatea între sectoarele de învățământ (prin validarea învățării anterioare și posibilitatea învățării flexibile – studii modulare, învățare mixtă, etc.);
 • orientarea/consilierea profesională și metode/instrumente de îndrumare;
 • colaborarea într-un cadru internațional a instituțiilor de învățământ superior, a autorităților locale/regionale și a altor părți interesate, pentru a promova dezvoltarea regională și cooperarea trans-sectorială în vederea schimbului de experienţe şi a creării de noi legături între diferitele sectoare de educație și formare;
 • cooperarea și schimbul de practici între personalul implicat în serviciile de suport (cum ar fi: consilierea, dezvoltarea unor metode și instrumente de pregătire, dezvoltarea de sisteme care contribuie la urmărirea progresului studenților); sau între cei implicați în serviciile de suport pentru studenți în vederea creşterii calităţii (de exemplu: atragerea și reținerea cursanților non-tradiționali, cum ar fi adulții și grupurile subreprezentate din învățământul superior).

Facilitarea recunoașterii și a certificării aptitudinilor și competențelor la nivel național prin asigurarea calității rezultatelor învățării și prin corelarea acestora cu cadrele europene și naționale de calificare.

Dezvoltarea de parcursuri educaţionale flexibile pentru studenții și absolvenții instituțiilor de învățământ superior, incluzând validarea studiilor anterioare.

Activități transnaționale de învățare, predare și formare

Parteneriatele strategice în domeniul universitar pot include deasemenea şi activități transnaţionale de învățare, predare și formare, pentru studenţii şi personalul instituţiilor participante dacă acestea aduc valoare adăugată realizării obiectivelor proiectului:

 • mobilitate mixtă a studenţilor rezultată în urma combinării unei perioade de mobilitate fizică (de la 5 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie) cu o perioadă de mobilitate virtuală. 
 • programe intensive de studii (de la 5 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie). Aceste activităţi reprezintă scurte programe de studii care reunesc studenți și cadre didactice din instituțiile de învățământ superior participante în proiect, precum și alți experți/specialiști/profesioniști relevanți. 
 • misiuni de predare sau formare pe termen lung (de la 2 la 12 luni). Această activitate permite cadrelor didactice din învățământul superior (angajate într-o instituție de învățământ superior participantă în cadrul unui proiect), să deruleze o mobilitate de predare/formare în domeniul de specialitate, într-o altă organizație parteneră.
 • evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt (de la 3 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie). Aceste activităţi permit organizațiilor participante în proiect să organizeze evenimente de formare de scurtă durată pentru educația și formarea personalului legate de tema sau domeniul de aplicare a proiectului.

Mai multe detalii găsiţi în Ghidul Programului Erasmus+.

Care este structura unui parteneriat?

Un parteneriat strategic este transnațional și implică minimum trei organizații din trei țări diferite participante la program. În cadrul acestor tipuri de proiecte pot fi implicate şi organizaţii din ţările partenere (doar în calitate de parteneri) numai dacă participarea acestora aduce o valoare adaugată esenţială proiectului. In cazul în care valoarea adăugată nu se demonstrează în formularul de candidatură, proiectul va fi considerat respins.

Instituțiile de învățământ superior care provin dintr-o țară participantă la program trebuie să dețină o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Superior valabilă. Pentru instituțiile de învățământ superior participante din țările partenere, Carta Erasmus pentru Învăţământul Superior nu este solicitată, însă aceste instituţii vor trebui să adere la principiile acesteia. Mai multe detalii privind Carta Erasmus pentru Învăţământul Superior se găsesc în secțiunea dedicată de pe site AICI.

Toţi partenerii trebuie să deţină un cod PIC până la data depunerii candidaturii. Mai multe detalii privind Codul de Identificare PIC se găsesc în secțiunea dedicată de pe site AICI.

Cine poate depune candidatura?

Orice organizaţie din România implicată în activităţi din domeniul învăţământului superior (conform Ghidului Programului Erasmus+) în calitate de coordonator al proiectului, poate candida direct la ANPCDEFP.

Care este durata unui proiect?

Parteneriatele strategice pot avea o durată cuprinsă între 24 şi 36 de luni.

Data de începere a proiectelor depuse la termenul limită din 21.03.2018 poate fi cuprinsă între 1.09-31.12.2018, iar data de finalizare a proiectului poate fi cel mai târziu 31.08.2021. 

_____________________________

Documente şi informaţii utile 2018

Lista candidaturilor primite la termenul de 21 martie 2018 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul învățământului universitar (publicată la data de 4 aprilie 2018)

Documente şi informaţii utile 2017

Lista candidaturilor primite la termenul de 29 martie 2017- DECLARATE NEELIGIBILE pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul universitar. (data publicării: 26 mai 2017)
Lista candidaturilor primite
la termenul de 29 martie 2017 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul învățământului universitar.

Documente şi informaţii utile 2016

Rezultate selecţie proiecte de parteneriat strategic pentru 31 martie 2016

Lista candidaturilor primite la termenul de 31 martie 2016 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul învățământului universtiar

Lista candidaturilor ineligibile primite la termenul limita de 31 martie 2016 pentru educaţie şcolară, formare profesională, învăţământ superior, educaţia adulţilor, educaţie şcolară - proiecte doar între şcoli.

Contract

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru proiectele finanțate în anul 2016 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:
Contract - Condiții speciale: Beneficiari Multipli
Contract - Condiții generale: Beneficiari Multipli
Anexa III – Reguli financiare și contractuale: Beneficiari Multipli

Anexa IV: Rate aplicabile

Documente şi informaţii utile 2015

Contract

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru proiectele finanțate în anul 2015 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:
Contract - Condiții speciale: Beneficiar UnicBeneficiari Multipli
Contract - Condiții generale: Beneficiar UnicBeneficiari Multipli
Anexa III – Reguli financiare și contractualeBeneficiar UnicBeneficiari Multipli

Raport intermediar

 

Rezultate proiecte de parteneriat strategic pentru învățământ universitar la termenul de 31 martie 2015
Lista candidaturilor primite
la termenul de 31 martie 2015 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul învățământului universtiar

Ghidul Programului 2015 (în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de parteneriat strategic)

- în limba engleză (paginile 104 - 122, 274 - 286)
- în limba română (atenție, în cazul în care există discrepanțe între cele două versiuni, va prevala conținutul celei din limba engleză).

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2015

 
Model pentru "Scrisoarea de mandat" pentru proiectele depuse la runda 31 martie 2015 (educaţia adulţilor, educaţie şcolară, învăţământ universitar şi formare profesională).

Model de tabel pentru activități în proiecte de parteneriat strategic.

Do’s and Don’ts pentru parteneriate strategice - document în limba engleză realizat în comun de mai multe Agenţii Naţionale din ţările Programului, cuprinzând un set de îndrumari privind conţinutul aplicaţiilor de parteneriat strategic în domeniul universitar. Documentul nu înlocuieşte în nicio privinţă documentele oficiale publicate de către Comisia Europeană, iar conţinutul reprezintă exclusiv opinia autorilor.
 

Toate documentele relevante pentru anul 2015 la toate acțiunile sunt disponibile AICI.

Materialul video înregistrat în timpul webinarulului dedicat proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+ pentru domeniul universitar din data de 9 martie 2015. Toate webinarele la toate acțiunile sunt disponible în secțiunea dedicată AICI.

 

 

Documente şi informaţii utile 2014

Contract

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru anul 2014-2015 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare pentru:

Documente de suport pentru organizațiile beneficiare (cu proiecte în derulare)

 

Model scrisoare de solicitare a unui amendament
Model fișă de buget pentru solicitare a unui amendament 
(Budget Amendment Request)

Formular raport intermediar

Ghid de utilizare pentru beneficiari MobilityTool+
Dicționar MobilityTool+

Liste selecție

Rezultatele selecție proiecte de parteneriat strategic depuse la termenul 30 aprilie 2014 la AN România:
   - parteneriate în domeniul universitar

Lista candidaturilor pentru parteneriate strategice depuse la termenul 30 aprilie 2014 

 

Ghidul Programului 2014 (în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de parteneriat strategic)

- în limba engleză (paginile 95 - 107, 237 - 246),
- în limba română (paginile 99 - 116, 246 - 257)

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014
Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014 - Anexa pentru Parteneriate Strategice
Informații cu privire la obținerea Codului PIC și etapele unui proiect.
Informații cu priivire la elementele de identitate vizuală ale programului Erasmus+.

Ghid de completare a formularelor de candidatură
Calculator automat pentru distanțe
3425 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
1 Februarie 2019 - 3 Februarie 2019
Loc desfăşurare
Jud. Teleorman, Alexandria, Atelier găzduit de Colegiul Național ”Al.D.Ghica”, Alexandria
Perioada:
29 Ianuarie 2019 - 31 Ianuarie 2019
Loc desfăşurare
Jud. Botosani, Botoșani, Atelier găzduit de Inspectoratul Școlar Județean Botoșani
ULTIMELE ştiri
10 Decembrie 2018

A fost lansat apelul aferent anului 2019 pentru carta de mobilitate Erasmus+ în domeniul formării profesionale - VET

05 Decembrie 2018

Vă rugăm să completați chestionarul de satisfacție a serviciilor oferite de ANPCDEFP prin programele sale.

ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
1 Februarie 2019 - 3 Februarie 2019
Loc desfăşurare
Jud. Teleorman, Alexandria, Atelier găzduit de Colegiul Național ”Al.D.Ghica”, Alexandria
Perioada:
29 Ianuarie 2019 - 31 Ianuarie 2019
Loc desfăşurare
Jud. Botosani, Botoșani, Atelier găzduit de Inspectoratul Școlar Județean Botoșani
ULTIMELE ştiri
10 Decembrie 2018

A fost lansat apelul aferent anului 2019 pentru carta de mobilitate Erasmus+ în domeniul formării profesionale - VET

05 Decembrie 2018

Vă rugăm să completați chestionarul de satisfacție a serviciilor oferite de ANPCDEFP prin programele sale.