Învăţământ universitar - Parteneriate strategice

Ce tipuri de proiecte se pot depune?

Proiectele de parteneriat strategic în domeniul universitar îşi propun să sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce (peer learning) şi schimbului de experienţă la nivel european.
Proiectele de parteneriat în domeniul universitar vor viza susţinerea inovării. Aceste proiecte vor dezvolta produse intelectuale inovatoare și/sau oferi o diseminare și exploatare structurată asupra produselor intelectuale inovatoare deja existente.

În 2020, se consideră proiecte cross-sectoriale, proiectele care adresează cel puţin câte 1 prioritate din cel puţin DOUĂ sectoare /domenii diferite

Buget şi termen limită

Bugetul alocat în România în 2020 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul universitar este de 3 749 334 euro. Mai multe detalii în ceea ce priveşte bugetul pentru toate acţiunile şi sectoarele sunt disponibile în secțiunea Buget.

Termenul limită pentru depunerea online a formularului de candidatură în anul 2020 este 24 martie 23 aprilie, ora 13.00 (ora României). Mai multe detalii cu privire la toate termenele limită (atât pentru acţiuni finanţate la nivel naţional, dar şi pentru cele centralizate) găsiţi în secțiunea Termene limită.

Care este modalitatea de trimitere a candidaturii?

Formularul de candidatură va fi transmis online doar de către coordonator în numele parteneriatului. Vă rugăm să vă asiguraţi că folosiţi formularul de candidatură corespunzator tipului de proiect pentru care doriţi să aplicaţi şi cel adecvat rundei de selecţie 2020. Formularul de candidatură pentru parteneriatele strategice în domeniul Învăţământ Universitar este disponibil în secțiunea Candidatură.

Documentele pe care coordonatorul trebuie să le încarce în formularul de candidatură înainte de a-l transmite online sunt menţionate la secţiunea Checklist. Acestea sunt următoarele:

 • declaraţia de onoarea reprezentantului legal al instituţiei coordonatoare a proiectului la nivel european (ATENŢIE! Această declaraţie se va scana în întregime, nu doar pagina cu semnătura şi ştampila);
 • scrisorile de mandat, completate şi semnate pentru fiecare partener (ATENŢIE! Documentul va fi generat din formularul de candidatură şi va fi scanat în întregime).

În cazul în care organizaţiile aplicante nu sunt instituţii publice vă rugăm să consultaţi prevederile Apelului Naţional la Propuneri de Proiecte 2020 art 2.4 şi Partea C a Ghidului Programului Erasmus+ (disponibile în secțiunea Candidatură).

Ce tipuri de activităţi se pot realiza?

Parteneriatele strategice în domeniul universitar reprezintă o variantă flexibilă de cooperare între parteneri din ţări diferite. Activităţile propuse în cadrul proiectelor trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite la nivelul Programului Erasmus + pentru domeniul universitar şi pot include:

Dezvoltarea, testarea, adaptarea și punerea în aplicare a practicilor inovatoare privind:

 • programe de studii comune, programe intensive și module comune asigurându-se relevanţa cu nevoile pieței muncii;
 • colaborarea transnațională între studenții/personalul din instituțiile de învățământ superior şi întreprinderi pentru a analiza studii de caz reale;
 • abordări și metodologii pedagogice (în special cele care promovează competențele transversale, spiritul antreprenorial și gândirea creativă), incluzând abordări multi-, trans- și interdisciplinare, integrând mobilitatea în scop educațional în programa de învăţământ („mobilitate încorporată”) şi exploatând mai eficient tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;
 • integrarea unei varietăţi mai mari de moduri de studiu (la distanţă, cu frecvenţă redusă, învăţare modulară), în special prin noi forme de învățare personalizate, prin utilizarea strategică a resurselor educaționale deschise, a mobilității virtuale și prin platforme virtuale de învățare;
 • noi abordări care facilitează permeabilitatea între sectoarele de învățământ (prin validarea învățării anterioare și posibilitatea învățării flexibile – studii modulare, învăţare mixtă, etc.);
 • orientarea/consilierea profesională şi metode/instrumente de îndrumare;
 • colaborarea într-un cadru internaţional a instituţiilor de învăţământ superior, a autorităților locale/regionale și a altor părți interesate, pentru a promova dezvoltarea regională și cooperarea trans-sectorială în vederea schimbului de experienţe şi a creării de noi legături între diferitele sectoare de educaţie și formare;
 • cooperarea şi schimbul de practici între personalul implicat în serviciile de suport (cum ar fi: consilierea, dezvoltarea unor metode și instrumente de pregătire, dezvoltarea de sisteme care contribuie la urmărirea progresului studenților); sau între cei implicaţi în serviciile de suport pentru studenţi în vederea creşterii calităţii (de exemplu: atragerea şi reţinerea cursanților non-tradiţionali, cum ar fi adulții și grupurile subreprezentate din învăţământul superior).

Facilitarea recunoașterii și a certificării aptitudinilor și competențelor la nivel național prin asigurarea calității rezultatelor învățării și prin corelarea acestora cu cadrele europene și naționale de calificare.

Dezvoltarea de parcursuri educaţionale flexibile pentru studenții și absolvenții instituțiilor de învățământ superior, incluzând validarea studiilor anterioare.

Activități transnaționale de învățare, predare și formare

Parteneriatele strategice în domeniul universitar pot include de asemenea şi activităţi transnaţionale de învăţare, predare şi formare, pentru studenţii şi personalul instituţiilor participante dacă acestea aduc valoare adăugată realizării obiectivelor proiectului:

 • mobilitate mixtă a studenţilorrezultată în urma combinării unei perioade de mobilitate fizică (de la 5 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie) cu o perioadă de mobilitate virtuală. 
 • programe intensive de studii(pentru studenţi: de la 5 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie, pentru cadrele didactice, inclusiv experţii/specialiştii/profesioniştii invitaţi: de la 1 zi la 2 luni, excluzând zilele de călătorie). Aceste activităţi reprezintă scurte programe de studii care reunesc studenți și cadre didactice din instituțiile de învățământ superior participante în proiect, precum și alți experți/specialiști/profesioniști relevanți. 
 • misiuni de predare sau formare pe termen lung(de la 2 la 12 luni). Această activitate permite cadrelor didactice din învățământul superior (angajate într-o instituție de învățământ superior participantă în cadrul unui proiect), să deruleze o mobilitate de predare/formare în domeniul de specialitate, într-o altă organizaţie parteneră.
 • evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt(de la 3 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie). Aceste activităţi permit organizaţiilor participante în proiect să organizeze evenimente de formare de scurtă durată pentru educația și formarea personalului legate de tema sau domeniul de aplicare a proiectului.

Mai multe detalii găsiţi în Ghidul Programului Erasmus+.

Care este structura unui parteneriat?

Un parteneriat strategic este transnațional și implică minimum trei organizații din trei țări diferite participante la program. În cadrul acestor tipuri de proiecte pot fi implicate şi organizaţii din ţările partenere (doar în calitate de parteneri) numai dacă participarea acestora aduce o valoare adaugată esenţială proiectului. În cazul în care valoarea adăugată nu se demonstrează în formularul de candidatură, proiectul va fi considerat respins.

Instituţiile de învățământ superior care provin dintr-o ţară participantă la program trebuie să dețină o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Superior valabilă. Pentru instituţiile de învățământ superior participante din țările partenere, Carta Erasmus pentru Învăţământul Superior nu este solicitată, însă aceste instituţii vor trebui să adere la principiile acesteia. Mai multe detalii privind Carta Erasmus pentru Învăţământul Superior se găsesc în secțiunea dedicată de pe site AICI.

Toţi partenerii trebuie să deţină un cod OID până la data depunerii candidaturii. Mai multe detalii privind ID-ul Organizational se găsesc în secțiunea dedicată de pe site AICI.

Cine poate depune candidatura?

Orice organizaţie din România implicată în activităţi din domeniul învăţământului superior (conform Ghidului Programului Erasmus+ 2020, accesibil în secțiunea Candidatură) în calitate de coordonator al proiectului, poate candida direct la ANPCDEFP.

Care este durata unui proiect?

Parteneriatele strategice pot avea o durată cuprinsă între 24 şi 36 de luni.

Data de începere a proiectelor depuse la termenul limită din 24.03.2020 poate fi cuprinsă între 1.09-31.12.2020, iar data de finalizare a proiectului poate fi cel mai târziu 31.08.2023. 

 


 

Documente şi informaţii utile 2020

Lista candidaturilor primite la termenul de 29 octombrie 2020 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul învățământului universitar ca răspuns la situația provocată de pandemia COVID-19 KA226 (data publicării: 9 noiembrie 2020)

Lista candidaturilor primite la termenul de 23 aprilie 2020 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul învățământului universitar (publicată la data de 13 mai 2020)

Documente şi informaţii utile 2019

Lista candidaturilor primite la termenul de 26 martie 2019 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul învățământului universitar (publicată la data de 10 aprilie 2019)

Documente şi informaţii utile 2018

Lista candidaturilor primite la termenul de 21 martie 2018 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul învățământului universitar (publicată la data de 4 aprilie 2018)

Documente şi informaţii utile 2017

Lista candidaturilor primite la termenul de 29 martie 2017- DECLARATE NEELIGIBILE pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul universitar. (data publicării: 26 mai 2017)
Lista candidaturilor primite
la termenul de 29 martie 2017 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul învățământului universitar.

Documente şi informaţii utile 2016

Rezultate selecţie proiecte de parteneriat strategic pentru 31 martie 2016

Lista candidaturilor primite la termenul de 31 martie 2016 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul învățământului universtiar

Lista candidaturilor ineligibile primite la termenul limita de 31 martie 2016 pentru educaţie şcolară, formare profesională, învăţământ superior, educaţia adulţilor, educaţie şcolară - proiecte doar între şcoli.

Contract

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru proiectele finanțate în anul 2016 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:
Contract - Condiții speciale: Beneficiari Multipli
Contract - Condiții generale: Beneficiari Multipli
Anexa III – Reguli financiare și contractuale: Beneficiari Multipli

Anexa IV: Rate aplicabile

Documente şi informaţii utile 2015

Contract

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru proiectele finanțate în anul 2015 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:
Contract - Condiții speciale: Beneficiar UnicBeneficiari Multipli
Contract - Condiții generale: Beneficiar UnicBeneficiari Multipli
Anexa III – Reguli financiare și contractualeBeneficiar UnicBeneficiari Multipli

Raport intermediar

 

Rezultate proiecte de parteneriat strategic pentru învățământ universitar la termenul de 31 martie 2015
Lista candidaturilor primite
la termenul de 31 martie 2015 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul învățământului universtiar

Ghidul Programului 2015 (în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de parteneriat strategic)

- în limba engleză (paginile 104 - 122, 274 - 286)
- în limba română (atenție, în cazul în care există discrepanțe între cele două versiuni, va prevala conținutul celei din limba engleză).

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2015

 
Model pentru "Scrisoarea de mandat" pentru proiectele depuse la runda 31 martie 2015 (educaţia adulţilor, educaţie şcolară, învăţământ universitar şi formare profesională).

Model de tabel pentru activități în proiecte de parteneriat strategic.

Do’s and Don’ts pentru parteneriate strategice - document în limba engleză realizat în comun de mai multe Agenţii Naţionale din ţările Programului, cuprinzând un set de îndrumari privind conţinutul aplicaţiilor de parteneriat strategic în domeniul universitar. Documentul nu înlocuieşte în nicio privinţă documentele oficiale publicate de către Comisia Europeană, iar conţinutul reprezintă exclusiv opinia autorilor.
 

Toate documentele relevante pentru anul 2015 la toate acțiunile sunt disponibile AICI.

Materialul video înregistrat în timpul webinarulului dedicat proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+ pentru domeniul universitar din data de 9 martie 2015. Toate webinarele la toate acțiunile sunt disponible în secțiunea dedicată AICI.

 

 

Documente şi informaţii utile 2014

Contract

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru anul 2014-2015 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare pentru:

Documente de suport pentru organizațiile beneficiare (cu proiecte în derulare)

 

Model scrisoare de solicitare a unui amendament
Model fișă de buget pentru solicitare a unui amendament 
(Budget Amendment Request)

Formular raport intermediar

Ghid de utilizare pentru beneficiari MobilityTool+
Dicționar MobilityTool+

Liste selecție

Rezultatele selecție proiecte de parteneriat strategic depuse la termenul 30 aprilie 2014 la AN România:
   - parteneriate în domeniul universitar

Lista candidaturilor pentru parteneriate strategice depuse la termenul 30 aprilie 2014 

 

Ghidul Programului 2014 (în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de parteneriat strategic)

- în limba engleză (paginile 95 - 107, 237 - 246),
- în limba română (paginile 99 - 116, 246 - 257)

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014
Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014 - Anexa pentru Parteneriate Strategice
Informații cu privire la obținerea Codului PIC și etapele unui proiect.
Informații cu priivire la elementele de identitate vizuală ale programului Erasmus+.

Ghid de completare a formularelor de candidatură
Calculator automat pentru distanțe
17911 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
22 Octombrie 2024 - 25 Octombrie 2024
Loc desfăşurare
Polonia
Perioada:
16 Septembrie 2024 - 19 Septembrie 2024
Loc desfăşurare
Danemarca
ULTIMELE ştiri
02 Iulie 2024

Forumul European de Tineret (European Youth Forum) se bazează pe răspunsurile tale!

01 Iulie 2024

Înscrieri Gala premiilor participării publice

ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
22 Octombrie 2024 - 25 Octombrie 2024
Loc desfăşurare
Polonia
Perioada:
16 Septembrie 2024 - 19 Septembrie 2024
Loc desfăşurare
Danemarca
ULTIMELE ştiri
02 Iulie 2024

Forumul European de Tineret (European Youth Forum) se bazează pe răspunsurile tale!

01 Iulie 2024

Înscrieri Gala premiilor participării publice

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.