Învăţământ universitar - mobilități

Mobilitatea de studiu (pentru studenți)

Cât timp poate dura o mobilitate?

Studenţii pot petrece între 3 şi 12 luni într-o mobilitate de studiu (inclusiv o perioadă de stagiu/plasament, în cazul în care aceasta este planificată). Acelaşi student poate primi un grant pentru studiu sau plasament în străinătate de până la 12 luni maximum pentru fiecare ciclu de studiu:
+ Pe durata primului ciclu de studiu (licenţă sau echivalent)...
+ Pe durata ciclului doi de studiu (master sau echivalent – EQF nivel 7) şi
+ Pe durata celui de-al treilea ciclu de studiu în calitate de candidat la doctorat (nivel doctorat sau EQF nivel 8)

Durata unui plasament pentru absolvenţi se calculeaza până la maximum 12 luni după terminarea ciclului universitar în cadrul căruia au candidat.

Care sunt condiţiile?

Studenţii trebuie să fie înregistraţi într-o formă de învăţământ superior cu studii care să conducă la obţinerea unei diplome universitare sau a altui tip de certificare la nivel terţiar (inclusiv nivelul de doctorat).
Mobilitatea poate fi efectuată cu condiţia să existe acorduri inter-instituţionale între organizaţia de trimitere şi organizaţia de primire. De asemenea, ambele instituţii trebuie să deţină o Cartă universitară Erasmus.

Ce tip de activităţi pregătitoare sunt necesare?

Înainte de plecare studentul Erasmus va primi:
+ Un contract semnat de către universitatea de trimitere şi student pentru perioada de mobilitate
+ Un contract de studiu ce reglementează programul de studii de urmat asumat de cele 3 părţi: student, instituţia de trimitere şi instituţia de primire
+ Carta studentului Erasmus ce stabileşte drepturile şi obligaţiile studentului raportate la perioada sa de studiu în străinătate

După perioada de mobilitate:

+ Instituţia de primire trebuie să elibereze studentului foaia matricolă ce confirmă parcurgerea programului de studii precum şi rezultatele acestuia
+ instituţia de trimitere trebuie să acorde recunoaştere academică tuturor actvităţilor finalizate în timpul mobilităţii conform contractului de studiu, prin acordarea creditelor transferabile (ECTS) sau a unui sistem echivalent. Perioada de mobilitate va fi inclusă şi în suplimentul la diplomă.

Va fi acordat un sprijin financiar sau vor fi percepute taxe?

Studenţii pot primi un grant Erasmus + menit să acopere transportul precum şi costuri de subzistenţă pe perioada mobilităţii.
Studenţii Erasmus sunt scutiţi de la plata taxelor de studiu, înscriere, examinare acces în laboratoare sau în biblioteci şi zone de studiu, indiferent dacă primesc sau nu un grant Erasmus +.

Cum se candidează?

Pentru instituții vezi secțiunea "Detalii" mai jos.
Studenţii vor contacta Biroul de Relaţii Internaţionale al instituţiei de trimitere. De aici, vor fi informaţi cu privire la posibilităţile de studiu în altă ţară precum şi cu privire la modalităţile de a candida pentru obţinerea unui grant Erasmus +.

 

Mobilitatea personalului de predare sau formare

Ce presupune?

Erasmus + oferă oportunităţi de predare pentru personalul din instituţiile de învăţământ superior şi pentru personalul invitat din întreprinderi. Oportunități de formare sunt, de asemenea, disponibile pentru personalul didactic și nedidactic angajat într-o instituție de învățământ superior.

Ce tip de pregătiri sunt necesare?

Activităţi de predare

În cazul misiunilor de predare între instituţii de învăţământ superior din statele membre participante la program ambele instituţii trebuie să deţină o cartă Erasmus (ECHE) şi să aibă încheiat un acord inter-instituţional.
Partenerul instituție de învățământ superior / întreprindere trebuie să fi fost de acord cu privire la programul de activități care urmează să fie realizate de către profesori (Acordul de mobilitate), înainte de începerea perioadei de mobilitate.
În toate cazurile  activităţile personalului care realizează o misiune de predare trebuie să fie integrate in curriculum-ul instituţiei de primire.
În cazul mobilităţii personalului dintr-o întreprindere într-o instituţie de învăţământ superior mobilitatea este programată printr-o invitaţie adresată de instituţia de învăţământ superior către personalul din întreprindere. Grantul este gestionat de către instituţia de învăţământ superior.

Formare

Personalul care participă la formare este selectat de către instituţia de învăţământ superior de trimitere.
Instituţia de trimitere şi instituţia de primire/întreprinderea trebuie să fi decis cu privire la programul activităţilor personalului (Acord de mobilitate) înainte de începerea mobilităţii.

Cine poate participa?

Predare

Instituţia de trimitere pentru personalul care predă sau care invită personal din întreprindere va candida la Agenţia Naţională. Personalul universitar sau cel din întreprindere va candida la instituţia de trimitere sau la instituţia care adresează invitaţia.

Formare

Instituţia care doreşte să îşi formeze personalul va candida la Agenţia Naţională, iar personalul la instituţia de trimitere.

 

Plasamente pentru studenți

Cât timp pot petrece studenţii într-un plasament?
Studenţii pot merge într-o mobilitate de plasament de la 2 luni la 12 luni. Acelaşi student poate primi granturi pentru a studia sau pentru a beneficia de formare în altă ţară până la un maximum de 12 luni per ciclu de studii.

Care sunt condiţiile?

Studenţii trebuie să fie înregistraţi într-o formă de învăţământ superior cu studii care să conducă la obţinerea unei diplome universitare sau a altui tip de certificare la nivel terţiar (inclusiv nivelul de doctorat). Studenţii Erasmus sunt selectaţi de către instituţia de trimitere într-un mod corect şi transparent.

Unde se pot desfăşura plasamentele?

Organizaţiile de primire pentru plasamente pot fi instituţii publice sau private de pe piaţa muncii.

Ce tip de pregătiri sunt necesare?

Înainte de plecare studentul Erasmus va primi:

+ Un contract semnat de către universitatea de trimitere şi student pentru perioada de mobilitate
+ un contract de studiu ce amenajează programul pentru plasament asumat de cele 3 părţi: student, instituţia de trimitere şi întreprindere
+ Carta studentului Erasmus ce stabileşte drepturile şi obligaţiile studentului raportate la perioada sa de formare/experienţă profesională în altă ţară

După perioada de mobilitate:

+ Pentru un plasament care este parte din curriculum, instituţia de trimitere trebuie
să acorde recunoaştere academică pentru perioada petrecută în altă ţară prin acordarea creditelor transferabile (ECTS) sau a unui sistem echivalent. Recunoaşterea va avea la bază contractul de studiu semnat de către toate părţile înainte de începerea mobilităţii;
+ Pentru cazul particular în care plasamentul nu este parte din curriculumul studentului, organizaţia de trimitere va furniza recunoaştere cel puţin prin înregistrarea acestei perioade în suplimentul la diplomă  sau, în cazul absolvenţilor, printr-un certificat de plasament.

Va fi acordat un sprijin financiar sau vor fi percepute taxe?

Studenţii pot primi un grant Erasmus + menit să acopere transportul precum şi costuri de subzistenţă pe perioada mobilităţii.
Plata burselor naționale sau a împrumuturilor către studenții care pleacă în plasament se va menține pe toată durata stagiului în străinătate.

Cum se candidează?

Studenţii vor contacta Biroul de Relaţii Internaţionale al instituţiei de trimitere. De aici, vor fi informaţi cu privire la posibilităţile de plasament în altă ţară precum şi cu privire la modalităţile de a candida pentru obţinerea unui grant Erasmus +.

Participanți cu nevoi speciale

Programul Erasmus+ încurajează participarea studenților și a personalului universitar cu nevoi speciale. Dacă unul dintre participanții selectați are o dizabilitate de natură fizică, mentală sau alte probleme de sănătate care îl împiedică să ia parte la mobilitate fără să-i fie pus la dispoziție un sprijin financiar suplimentar, universitatea poate solicita Agenției Naționale o suplimentare a grantului pentru nevoi speciale pentru a putea acoperi costurile suplimentare necesare. Participanții care doresc să solicite sprijin financiar suplimentar pentru nevoie speciale, trebuie să discute cu reprezentanții Biroului Erasmus+ despre aceste aspecte în momentul pregătirii documentelor de mobilitate.

Documentele necesare pentru a solicita suplimentarea pentru nevoi speciale sunt:

  • cerere adresată instituției de origine în care se menționează detaliile cu privire la mobilitate, solicitarea de suplimentare a grantului cu suma totală necesară, explicând natura nevoilor, tipurile de cheltuieli prevăzute și sumele aferente;
  • copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al participantului valabil pentru perioada de desfășurare a mobilității și emis de o instituție autorizată;
  • pot fi anexate și copii ale altor documente care sprijină cererea participantului (de exemplu: dacă este vorba de acoperirea unor costuri de tratamente, se va anexa și o trimitere sau scrisoare medicală din partea unui doctor din care să reiasă nevoia pentru tratament pe durata mobilității);

Universitatea va redacta o adresă oficială către Agenția Națională în care să fie incluse detalii cu privire la proiectul pentru care se solicită suplimentarea pentru nevoi speciale, detalii despre mobilitatea participantului și solicitarea de a suplimenta grantul cu suma totală necesară.

Fotocopiile documentelor depuse de un/o participant(ă) și adresa oficială se transmit de către universitate în format electronic, prin e-mail, către expertul responsabil de proiect din cadrul Agenției Naționale. În urma primirii lor, Agenția Națională va analiza cazul și va transmite universității un răspuns oficial. În cazul aprobării solicitării, Agenția Națională va emite un act adițional de suplimentare a fondurilor pentru proiectul în cauză.

Fondurile suplimentare sunt alocate participantului în baza acordului financiar semnat de universitate si participant. La finalizarea mobilității, participantul va prezenta dovezi ale cheltuielilor efectuate sub forma de bonuri, facturi, bilete etc. Aceste documente vor fi păstrate de către universitate și prezentate Agenției Naționale doar în cazul unor verificări.

 

Documente şi informaţii utile 2020

Rezultatele selecției pentru candidaturile depuse la termenul limită 5 februarie 2020, prelungit până la 11 februarie 2020, Acțiunea Cheie 1, proiecte de mobilitate în domeniul universitar:

Lista propunerilor de proiecte primite la termenul limita din 05.02.2020 (publicat pe 25.02.2020) 

 

Documente şi informaţii utile 2019

Rezultate ale selecției pentru candidaturile depuse la termenul limită 5 februarie 2019, proiecte de mobilitate - acțiunea cheie 1:

Lista propunerilor de proiecte primite la termenul limita din 12.02.2019 (publicat pe 15.02.2019)

Lista propunerilor de proiecte primite la termenul limita din 06.03.2019 (retransmise – publicat in 08.03.2019)

Lista propunerilor de proiecte primite la termenul limita din 12.02.2019 declarate ineligibile (publicat pe 15.03.2019)

Anexele contractului Erasmus+, Mobilităţi în domeniul universitar între ţările programului (Actiunea Cheie 1 - KA103) pentru apelul 2019 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:

Anexa I – Condiţii generale

Anexa II – Descrierea proiectului şi bugetul aprobat (model)

Anexa III – Reguli financiare și contractuale

Anexa IV – Bareme aplicabile pentru contribuţiile la costurile pe număr de unităţi

Anexa V – Modelele de documente pentru contractare care vor fi folosite între beneficiar și participanţi (arhiva zip)

Contract de finanţare pentru beneficiari - mobilităţi între ţările programului KA103 2019 (model)

Formulare pentru proiecte de mobilitate în domeniul universitar, apelul 2019:


Anexele contractului Erasmus+, Mobilităţi în domeniul universitar cu ţările partenere (Actiunea Cheie 1 - KA107) pentru apelul 2019 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:

Anexa I – Condiţii generale

Anexa II – Descrierea proiectului şi bugetul aprobat (model)

Anexa III – Reguli financiare și contractuale

Anexa IV – Bareme aplicabile pentru contribuţiile la costurile pe număr de unităţi

Anexa V – Modelele de documente pentru contractare care vor fi folosite între beneficiar și participanţi (arhiva zip)

Contract de finanţare pentru beneficiari - mobilităţi cu ţările partenere KA107 2019 (model)

 

 

Documente şi informaţii utile 2018

Rezultate ale selecției pentru candidaturile depuse la termenul limită 1 februarie 2018, proiecte de mobilitate - acțiunea cheie 1:

Rezultate acreditare consorții naționale de mobilitate în domeniul învățământului superior la termenul limită 1 februarie 2018

Lista candidaturilor primite la termenul de 2 februarie 2018 pentru mobilități în domeniul universitar

Toolkit de comunicare Digital Opportunity Scheme

Carta studentului Erasmus+ (RO)

Erasmus+ student Charter (EN)

 

Anexele contractului Erasmus+, Mobilităţi în domeniul universitar între ţările programului (Actiunea Cheie 1 - KA103) pentru apelul 2018 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:

Anexa I – Condiţii generale

Anexa II – Descrierea proiectului şi bugetul aprobat (model)

Anexa III – Reguli financiare și contractuale

Anexa IV – Bareme aplicabile pentru contribuţiile la costurile pe număr de unităţi

Anexa V – Modelele de documente pentru contractare care vor fi folosite între beneficiar și participanţi (arhiva zip)

Contract de finanţare pentru beneficiari - mobilităţi cu ţările partenere KA103 2018 (model)

Documente actualizate în urma adoptării GDPR – se vor utiliza pentru mobilitățile contractate după data de 25 mai 2018

Anexa V KA103 2017

Anexa V KA103 2016

Anexa V KA107 2017

Anexa V KA107 2016

 

 

 

 

 

Formulare pentru proiecte de mobilitate în domeniul universitar, apelul 2018:

 

Anexele contractului Erasmus+, Mobilităţi în domeniul universitar între ţările programului (Actiunea Cheie 1 - KA107) pentru apelul 2018 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:

Anexa I – Condiţii generale

Anexa II – Descrierea proiectului şi bugetul aprobat (model)

Anexa III – Reguli financiare și contractuale

Anexa IV – Bareme aplicabile pentru contribuţiile la costurile pe număr de unităţi

Anexa V – Modelele de documente pentru contractare care vor fi folosite între beneficiar și participanţi (arhiva)

Contract de finanţare pentru beneficiari - mobilităţi cu ţările partenere KA107 2018 (model)


 

Documente şi informaţii utile 2017

Lista persoanelor de contact de la birourile Erasmus+ din universităţi.

Contact persons in the Erasmus+ offices.

Rezultate ale selecției pentru candidaturile depuse la termenul limită 2 februarie 2017, proiecte de mobilitate - acțiunea cheie 1:

– între ţările programului (publicate la data de 18 aprilie 2017)

cu ţările partenere (publicate la data de 14 iulie 2017)

 

Lista candidaturilor primite la termenul de 2 februarie 2017 pentru mobilități în domeniul universitar (publicată pe 7.02.2017)

 

Contract

Anexele contractului Erasmus+, Mobilităţi în domeniul universitar între ţările programului (Actiunea Cheie 1 - KA103) pentru apelul 2017 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:

 

Formulare pentru proiecte de mobilitate în domeniul universitar, apelul 2017:

 

Anexele contractului Erasmus+, Mobilități în domeniul universitar între ţările programului și țările partenere (Acțiunea Cheie 1 - KA107) pentru apelul 2017 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:

 

Documente şi informaţii utile 2016

Buget și termen limită 2016

Bugetul în România alocat în 2016 pentru proiecte de mobilitate în domeniul universitar este de 25.938.095 euro (din care 1.490.014 euro pentru personal universitar și 19.908.303 euro pentru studenți la care se mai adaugă 4.539.778 euro pentru mobilități cu țările partenere). Mai multe detalii în ceea ce priveşte bugetul pentru toate acţiunile şi sectoarele sunt disponibile în secțiunea Buget 2016.

Termenul limită pentru depunerea online a formularului de candidatură în anul 2016 este 2 februarie, ora 13.00 (ora României). Mai multe detalii cu privire la toate termenele limită (atât pentru acţiuni finanţate la nivel naţional dar şi pentru cele centralizate) găsiţi în secțiunea Termene limită 2016.


Ghid de implementare pentru Instituțiile de Învățământ Superior- Mobilități cu țările programului

Contract

Anexele contractului Erasmus+, Mobilitati în domeniul universitar între ţările programului (Actiunea Cheie 1) pentru anul academic 2016-2017 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:

NOTĂ. Contractul cadru este personalizat și va fi trimis prin e-mail către fiecare instituție beneficiară!


Formulare pentru rapoartele intermediare ale proiectelor de mobilitate pentru învățământul universitar 2016-2017:

Formular raport intermediar pentru proiecte de mobilitate in domeniul universitar intre tarile programului (KA103)

Formular raport intermediar pentru proiecte de mobilitate in domeniul universitar cu tari partenere (KA107)

Formular notificare transfer pentru mobilitati în domeniul universitar între ţările programului (KA103)

 

Anexele contractului Erasmus+, Mobilități în domeniul universitar între ţările programului și țările partenere (Acțiunea Cheie 1) pentru anul academic 2016-2017 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:

NOTĂ. Contractul cadru este personalizat și va fi trimis prin e-mail către fiecare instituție beneficiară!

Documente selecție și candidatură

Rezultate selecţie pentru proiecte de mobilitate în domeniul universitar pentru anul academic 2016-2017:
- între ţările programului (publicat pe 29.03.2016)

- cu ţările partenere: runda 2 februarie (publicat pe 02.06.2016), runda 15 septembrie (publicat pe 09.12.2016)

Lista candidaturilor primite la termenul de 15 septembrie 2016 pentru mobilități în domeniul universitar (publicat pe 19.09.2016)

Lista candidaturilor primite la termenul de 2 februarie 2016 pentru mobilități în domeniul universitar (publicat pe 05.02.2016)

Ghidul programului Erasmus+:
engleză (secţiunile cele mai relevante pentru mobilitate universitară sunt disponibile la paginile 34 - 39, 254 - 258)
- română 

Corrigendum la Ghidul programului Erasmus+ (15.12.2015)
Apelul național la propuneri de proiecte Erasmus+
Formular de candidatură:
- Proiecte de mobilitate pentru învăţământ superior cu ţările programului 
- Proiecte de mobilitate pentru învăţământ superior cu ţările partenere - termen 2 februarie 2016
- Proiecte de mobilitate pentru învățământul universitar cu țări partenere  - termen 15 septembrie 2016

Scrisoarea de mandat 2016

Vezi şi secţiunea Documente

 

Documente și informații utile 2015

Contract

Anexele contractului Erasmus+, Mobilitati în domeniul universitar între ţările programului (Actiunea Cheie 1) pentru anul academic 2015-2016 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:
•    Condiții generale
•    Anexa III – Reguli financiare și contractuale (Exemple de calcul ale granturilor beneficiarilor finali  - SMS, SMP, STA, STT). 
•    Anexa IV - Modelele de documente pentru contractare care vor fi folosite între beneficiar și participanti
•    Modul de alocare a fondurilor Erasmus+ pentru proiectele de mobilitate în învățământul superior (Acțiunea Cheie 1) pe instituții pentru anul universitar 2015-2016
NOTĂ. Contractul cadru este personalizat și va fi trimis prin e-mail către fiecare instituție beneficiară!
Formulare notificare transfer pentru mobilitati în domeniul universitar între ţările programului

Anexele contractului Erasmus+, Mobilități în domeniul universitar între ţările programului și țările partenere (Acțiunea Cheie 1) pentru anul academic 2015-2016 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:
• Condiții generale
• Anexa III – Reguli financiare și contractuale 
• Anexa IV - Modelele de documente pentru contractare care vor fi folosite între beneficiar și participanți
NOTĂ. Contractul cadru este personalizat și va fi trimis prin e-mail către fiecare instituție beneficiară!

Formulare pentru rapoartele intermediare ale proiectelor de mobilitate pentru învățământul universitar 2015-2016:

Formular raport intermediar pentru proiecte de mobilitate in domeniul universitar intre tarile programului (KA103) 
Formular raport intermediar pentru proiecte de mobilitate in domeniul universitar cu tari partenere (KA107) 

Documente selecție și candidatură

Rezultate selecţie pentru proiecte de mobilitate în domeniul universitar pentru anul academic 2015-2016:
între ţările programului
- cu ţările partenere: runda 4 martierunda 24 septembrie

Lista candidaturilor primite la termenul de 4 martie 2015 pentru mobilități în domeniul universitar

Lista candidaturilor primite la termenul de 24 septembrie 2015 pentru mobilități în domeniul universitar

 

Ghidul Programului 2015 (în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de mobilitate școlară)

- în limba engleză (paginile 35 - 50, 250 - 255)
- în limba română (atenție, în cazul în care există discrepanțe între cele două versiuni, va prevala conținutul celei din limba engleză).

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2015

Formulare de candidatură

Proiecte de mobilitate pentru învățământul universitar cu țări ale programului
- Proiecte de mobilitate pentru învățământul universitar cu țări partenere  - termen 4 martie 2015
Proiecte de mobilitate pentru învățământul universitar cu țări partenere  - termen 24 septembrie 2015
!!! - Formularele online pentru toate acțiunile Erasmus+ nu se pot deschide cu ultima versiune de Adobe Acrobat Reader DC - 2015.008 (15.8). Vezi mai multe informații și soluția AICI.

 

Ghidul de completare a formularelor de candidatură Erasmus+ pentru anul 2015

Model pentru "Scrisoarea de mandat" pentru proiectele depuse la runda 4 martie 2015

Formular de acreditare - Consorții Universitare

Întrebări frecvente (engleză): Pentru studenți și personal, Credite internaționale de mobililtate (în special pentru universități)

Toate documentele relevante pentru anul 2015 la toate acțiunile sunt disponibile AICI.


Documente și informații utile 2014

Contract

Anexele contractului Erasmus+, Mobilitati în domeniul universitar (Actiunea Cheie 1) pentru anul academic 2014-2015 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:

•    Condiții generale
•    Anexa III – Reguli financiare și contractuale (Exemple de calcul ale granturilor beneficiarilor finali  - SMS, SMP, STA, STT). Calculator de granturi pentru mobilități studențești.
•    Anexa IV - Modelele de documente pentru contractare care vor fi folosite între beneficiar și participanti
•    Modul de alocare a fondurilor Erasmus+ pentru proiectele de mobilitate în învățământul superior (Acțiunea Cheie 1) pe instituții pentru anul universitar 2014/15
NOTĂ. Contractul cadru este personalizat și va fi trimis prin e-mail către fiecare instituție beneficiară!

Formular raport intermediar pentru proiecte de mobilitate in domeniul universitar

Model raport individual pentru participanți la mobilități pentru învățământ superior::
- student pentru mobilitate academică
student pentru mobilitate tip plasament
- personal universitar

Access MobilityTool+

Ghid de utilizare pentru beneficiari MobilityTool+
Dicționar MobilityTool+

Online linguistic support (pentru mobilități mai lungi de 2 luni) și Ghid de utilizare a OLS

Formulare notificare transfer

Documente selecție și candidatură

Rezultate selectie proiecte de mobilitate in domeniul universitar 2014-2015

Lista candidaturilor pentru mobilități universitare la termenul 24 martie 2014.

Ghidul Programului
- în limba engleză (paginile 35 - 46, 209 - 214)
- în limba română (paginile 35 - 48, 218 - 223)
Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014
Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014 - Anexa pentru Proiecte de mobilitate
Informații cu privire la obținerea Codului PIC și etapele unui proiect.
Informații cu priivire la elementele de identitate vizuală ale programului Erasmus+.

Formularul de candidatură
Formularul se descarcă și se dezarhivează în calculator. Se deschide și se completează cu Adobe Reader (minim versiunea 10 - se poate descarca gratuit de AICI).
Calculator automat pentru distanțe

Alte documente utile:
Ghid de completare a formularelor de candidatură
Model pentru "Scrisoarea de mandat"
Brosura Erasmus+ - What's in it for higher education

Atenție! Candidatura se face doar de către instituție. Citiți cu atenție Ghidul Programului și Apelul Național la Propuneri de Proiecte înainte de a completa formularul de candidatură.
Studenții se vor adresa direct către Biroul pentru Programe Comunitare din universitatea la care sunt înscriși.

42086 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Data:
4 Iunie 2020
Loc desfăşurare
Estonia
Perioada:
27 Mai 2020 - 5 Iunie 2020
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Online, links will be sent to selected participants
ULTIMELE ştiri
28 Mai 2020

În scopul pregătirii viitorului Program pentru educație, formare, tineret și sport 2021-2027, Comisia Europeană a lansat Apelul pentru acreditare Erasmus pentru sectoarele: educația adulților, formare profesională și educație școlară

27 Mai 2020

Anunt privitor la derularea mobilităților Erasmus+ Corpul European de Solidaritate (ESC) și SEE pentru studenți, personal (profesori, formatori, lucrători de tineret), tineri și voluntari peste 18 ani

ULTIMELE EVENIMENTE
Data:
4 Iunie 2020
Loc desfăşurare
Estonia
Perioada:
27 Mai 2020 - 5 Iunie 2020
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Online, links will be sent to selected participants
ULTIMELE ştiri
28 Mai 2020

În scopul pregătirii viitorului Program pentru educație, formare, tineret și sport 2021-2027, Comisia Europeană a lansat Apelul pentru acreditare Erasmus pentru sectoarele: educația adulților, formare profesională și educație școlară

27 Mai 2020

Anunt privitor la derularea mobilităților Erasmus+ Corpul European de Solidaritate (ESC) și SEE pentru studenți, personal (profesori, formatori, lucrători de tineret), tineri și voluntari peste 18 ani